DOSTĘPNE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DOSTĘPNE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Farmacja w biznesie

  „Farmacja w biznesie” to roczne studia podyplomowe przeznaczone dla osób, które wiążą swą obecną lub przyszłą karierę z przemysłem farmaceutycznym. Jest to pierwsza w Polsce tego typu oferta studiów podyplomowych, dająca słuchaczom holistyczne spojrzenie na branżę farmaceutyczną. Nowy kierunek studiów powstał jako rezultat podpisanego listu intencyjnego o współpracy merytorycznej pomiędzy WUM a firmą AstraZeneca. 

 • Nowoczesny HR w organizacji – jak połączyć kapitał ludzki z celami biznesowymi

  Celem studiów jest dostarczenie najnowszej światowej i polskiej wiedzy z zakresu organizacji, zarządzania i kierowania wraz z praktycznymi implikacjami w zróżnicowanych organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów należących do szeroko pojętej ochrony zdrowia oraz kształtowanie kompetencji i postaw wobec pracy i profesjonalizmu zawodowego, które umożliwią efektywne realizowanie ról i funkcji zawodowych i biznesowych.

 • Zarządzanie i organizacja w pielęgniarstwie

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu przywództwa, budowania zespołu, analitycznego i strategicznego myślenia, komunikacji interpersonalnej, wiedzy prawnej i ekonomicznej z zakresu prawa medycznego, bezpieczeństwa zarówno pacjenta jak i personelu pielęgniarskiego oraz informatyzacji w obszarze zarządzania i organizacji pracy pielęgniarek i placówek sektora ochrony zdrowia.

 • Profesjonalna opieka farmaceutyczna

  Celem studiów jest przygotowanie farmaceutów do profesjonalnego świadczenia opieki farmaceutycznej we wszystkich jej aspektach zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty. Program studiów obejmuje zagadnienia pozwalające na pogłębienie wiedzy oraz rozumienia najważniejszych chorób przewlekłych. Farmaceuci otrzymają praktyczne wskazówki i konkretne algorytmy postępowania w określonych przypadkach. Będą mieli możliwość ćwiczenia i doskonalenia prowadzenia procesu opieki farmaceutycznej zwłaszcza przeprowadzania przeglądów lekowych, tworzenia planu opieki farmaceutycznej, prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej, a także otrzymają podstawy umożliwiające im realizowanie projektowanych świadczeń: Programu Drobne Dolegliwości, Recepty Kontynuowanej, Usługi Nowy Lek, Przekazania pacjenta hospitalizowanego do podstawowej opieki zdrowotnej oraz Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

 • Metodologia Badań Klinicznych

  Międzynarodowe środowisko ekspertów zajmujących się badaniami klinicznymi bardzo dobrze ocenia Polskę pod względem przestrzegania wysokich standardów stosowanych procedur klinicznych, co przekłada się na rozwój tego sektora w naszym kraju. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy w zakresie planowania, metodologii i prowadzenia badań klinicznych oraz zapoznanie się z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi prowadzenia badań klinicznych.

 • Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship

  Niestety od kilku lat zmagamy się w Polsce z wyraźnym wzrostem lekooporności u drobnoustrojów, a jej poziom jest jednym z najwyższych w Europie. Problem dotyczy nie tylko stosowanych od dawna w leczeniu beta-laktamów – w tym znanego każdemu pacjentowi augmentinu, fluorochinolonów czy makrolidów, ale również nowszych na polskim rynku karbapenemów. Prawdopodobnie ma to bezpośredni związek z tym, że nadzwyczaj chętnie korzystamy w Polsce z antybiotyków. Europejskie badanie dotyczące wykorzystania antybiotyków w leczeniu poza-szpitalnym wskazuje, że pacjenci w Polsce wykupują ich bardzo dużo, w Europie więcej antybiotyków zażywają tylko Grecy i Włosi.

 • OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH, MARKETING I PRAWO FARMACEUTYCZNE

  Ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment, HTA) – wg międzynarodowo uznanego słownika HTA Glossary (INAHTA 2017 [1]) – polega na ewaluacji cech i efektów technologii medycznych, bazującej na przeglądzie systematycznym, odnoszącej się zarówno do ich efektów bezpośrednich i zamierzonych, jak i pośrednich bądź niezamierzonych; jej celem jest dostarczanie informacji do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących wykorzystania i finansowania technologii medycznych.

 • Medycyna Estetyczna

  Medycyna estetyczna to nowa gałąź medycyny, pomagająca osiągnąć i utrzymać pacjentom wysoką jakość życia poprzez poprawę atrakcyjności fizycznej oraz zapobiega skutkom starzenia się. Celem studiów jest nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny estetycznej. Studia prowadzone są w oparciu o zajęcia teoretyczne i praktyczne. W trakcie nauki słuchacze poznają procedury umożliwiające wykonanie pozachirurgicznych zabiegów o małoinwazyjnym charakterze oraz te o niewielkim stopniu inwazyjności.

 • Prawo medyczne w ochronie zdrowia

  W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania norm prawnych w ochronie zdrowia oraz wykreują umiejętności praktyczne w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa związanych z „prawem medycznym”. Słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną, stanowiącą podstawę do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania zawodu medycznego i funkcjonowania podmiotów leczniczych.

 • Telemedycyna, teleopieka i sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia - aspekty prawne

  Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia znalezienie zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowia udzielających lub przygotowujących się do udzielania świadczeń medycznych i świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu i innych systemów łączności, podmiotach dokonujących obrotu produktami leczniczymi, a także kancelariach i podmiotach podejmujących aktywności w obszarze obsługi i wspierania rozwoju jednostek medycznych.

 • Psychodietetyka

  Słuchacze podczas studiów zapoznają się z tematyką żywienia, odżywiania się, ich somatycznych oraz psychologicznych uwarunkowań oraz metod wspomagania ich zmiany. Zdobędą również najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak na przykład: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja nervosa, bulimia nervosa, kompulsywne objadanie się i inne zaburzenia odżywiania. Studia pozwolą zdobyć bogatą wiedzę psychologiczną pozwalającą na rozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem oraz na skuteczne motywowanie do zmiany.

 • Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych

  Dietetyka jest nauką o racjonalnym żywieniu człowieka, która łączy w sobie wiedzę z zakresu biologii, biochemii, fizjologii, patofizjologii, medycyny klinicznej, higieny, profilaktyki zdrowia, technologii żywności, techniki przyrządzania pożywienia itp. Dieta stanowi integralną część procesu leczenia. Odpowiednio zbilansowana zapobiega chorobom, zmienia korzystnie ich przebieg, uzupełnia niedobory składników odżywczych, poprawia skuteczność leczenia farmakologicznego i chirurgicznego, zmniejsza częstość występowania powikłań, skraca okres leczenia i rehabilitacji, istotnie zmniejsza umieralność i wydatki na ochronę zdrowia.

 • Seksuologia Kliniczna

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej biologicznych podstaw seksualności człowieka, norm, dysfunkcji i zaburzeń seksualnych, metod diagnostycznych i leczenia stosowanych w klinice seksuologicznej, seksuologii sądowej i społecznej. Uczestnicy studiów uzyskają praktyczne umiejętności seksuologicznego badania podmiotowego, diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń seksualnych. Wykształcą umiejętność samodzielnej rozmowy na tematy związane z seksualnością człowieka pozbawionej ocen i osądów w rozumieniu indywidualności pacjentów.

 • Żywienie kliniczne z elementami dietetyki i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych

  Jednym z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia jest aktywność fizyczna i odpowiedni sposób odżywiania. Wybrane choroby wewnętrzne i metaboliczne w Polsce spowodowane są przede wszystkim nadwagą/otyłością. Celem studiów jest doskonalenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu żywienia klinicznego i dietetyki, które stanowią integralną część leczenia większości chorób przewlekłych przebiegających z niedożywieniem. Ponadto mają za zadanie przygotowanie kadr do pracy w zespołach leczenia żywieniowego i sprawowania opieki żywieniowej nad chorymi w szpitalach.

 • Seksuologia Sądowa

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań podejmowania zachowań seksualnych wykraczających poza przyjęte normy prawne. Uczestnicy studiów uzyskają praktyczne umiejętności, które pozwolą na sporządzanie wywiadu diagnostycznego obejmującego analizę preferencji seksualnych, akt sprawy, zeznań świadków, formułowanie spójnej i rzetelnej opinii zawierającej jasne wnioski w oparciu o różnorodne narzędzia diagnostyczne, nakierowanie na analizę rzetelności narzędzi stosowanych na potrzeby opiniowania sądowo-seksuologicznego.