Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych

O studiach

Dietetykajestnauką o racjonalnym żywieniu człowieka, którałączy w sobie wiedzę z zakresu biologii, biochemii, fizjologii, patofizjologii, medycyny klinicznej, higieny, profilaktyki zdrowia, technologii żywności, techniki przyrządzania pożywienia itp. Dieta stanowi integralną część procesu leczenia. Odpowiednio zbilansowana zapobiega chorobom, zmienia korzystnie ich przebieg, uzupełnia niedobory składników odżywczych, poprawia skuteczność leczenia farmakologicznego i chirurgicznego, zmniejsza częstość występowania powikłań, skraca okres leczenia i rehabilitacji, istotnie zmniejsza umieralność i wydatki na ochronę zdrowia. Zajęcia z dietetyki dostarczają informacji do opracowywania zasad zdrowego odżywiania, które w połączeniu z odpowiednim trybem życia są najskuteczniejszą metodą zapobiegania i leczenia chorób cywilizacyjnych (nadwagi/otyłości, cukrzycy, chorób układu krążenia, nadciśnienia tętniczego, chorób przewodu pokarmowego, chorób nowotworowych, osteoporozy, bulimii, anoreksji itp.). Dzięki znajomości zasad prawidłowego żywienia  możliwe jest wskazywanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania, weryfikowanie dotychczasowych poglądów oraz określenie konkretnych zaleceń najlepiej służących utrzymaniu zdrowia oraz diet właściwych dla poszczególnych chorób.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Adresaci
Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej o profilu medycznym, przyrodniczym, biochemicznym, biologicznym, chemicznym (tj. dla lekarzy, dietetyków, farmaceutów, fizjologów, biochemików, psychologów, pielęgniarek, rehabilitantów, kosmetologów) oraz absolwentów innych szkół wyższych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z dietetyki, żywienia i dietoprofilaktyki.
Regulamin studiów
Kierownik studiów

"Nie ulega wątpliwości, iż bolączką prawie wszystkich krajów rozwijający się jest niewłaściwy sposób odżywiania się społeczeństw, obfitujący w cukry i tłuszcze. Wiele chorób wewnętrznych i metaboliczne w Polsce spowodowane jest przede wszystkim nadwagą/ otyłością. Rozpoznaje się je u 64% mężczyzn, 46 % kobiet i u 24% dzieci w wieku 6-9 lat. Na cukrzycę choruje w naszym kraju 2,73 mln osób. Polska należy do grupy 10 państw o najwyższym odsetku osób z nieprawidłową tolerancją glukozy. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby Polacy mieli dostęp do jak największej liczby odpowiednio przeszkolonych specjalistów z zakresu dietetyki.

Tematyka kursu obejmuje poszerzenie ogólnej wiedzy na tematzasad zdrowego odżywiania,etiologii, patogenezy i leczenia chorób dietozależnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadwagi/otyłości, cukrzycy, chorób układu krążenia, żywienia dzieci i młodzieży, osób w wieku starszym, w czasie ciąży itp.

Zajęcia oprócz wiedzy teoretycznej  wzbogacone są  o  porady praktyczne na temat układania jadłospisów w poszczególnych chorobach, a zdobyta przez słuchaczy wiedza pozwoli na profesjonalne udzielania porad dietetycznych.

Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie porada żywieniowa znajdzie się w koszyku świadczeń gwarantowanych i przyniesie wymierne korzyści dla odbiorcom tych świadczeń."

Prof. dr hab. n. med. Danuta Śliwonik-Janeczko - Kierownik studiów

Słowo od kierownika

 

Edycja nr
XII
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może nie zostać uruchomiona.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie co najmniej studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku.

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry, obejmują 160 godzin zajęć. Zajęcia realizowane są w trakcie 10 zjazdów dydaktycznych (+ 1 zjazd egzaminacyjny), które będą odbywały się w weekendy.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
5 900 zł
Opłaty i faktury

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ Informacje o płatniku faktury ]

[ wzór umowy |WORD| ]

Ramowy program studiów

W pierwszym semestrze, w soboty odbywają się wykłady poświęcone etiologii, klinice i leczeniu farmakologicznemu najczęstszych chorób cywilizacyjnych (cukrzycy, otyłości, chorób przewodu pokarmowego, krążenia i nowotworom złośliwym), a w niedzielę leczeniu dietetycznemu omawianych chorób.
W drugim semestrze wykłady są poświęcone innym, rzadziej występującym chorobom oraz omówieniu szczegółowych zasad żywienia w tych chorobach.
NOWOŚĆ!!! W ostatnim czasie zostały wprowadzone do programu studiów komputerowe zajęcia układania diet, co z pewnością pomoże Państwu w praktycznym omawianiu przypadków klinicznych.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach potwierdzona wpisem w indeksie oraz zaliczenie testu końcowego.

Opiekun kierunku
Martyna Anioł
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl