Seksuologia Sądowa

O studiach

Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań podejmowania zachowań seksualnych wykraczających poza przyjęte normy prawne. Uczestnicy studiów uzyskają praktyczne umiejętności, które pozwolą na sporządzanie wywiadu diagnostycznego obejmującego analizę preferencji seksualnych, akt sprawy, zeznań świadków, formułowanie spójnej i rzetelnej opinii zawierającej jasne wnioski w oparciu o różnorodne narzędzia diagnostyczne, nakierowanie na analizę rzetelności narzędzi stosowanych na potrzeby opiniowania sądowo-seksuologicznego.

 

Adresaci
Studia dedykowane lekarzom, psychologom, przedstawicielom organów państwa, osobom zajmującym się działaniami prewencyjnymi oraz resocjalizacyjnymi.
Kierownik studiów

 Dr n. med. Andrzej Depko - Specjalista seksuolog, superwizor, wykładowca

Doświadczony specjalista leczenia zaburzeń seksualnych. Od wielu lat szkoli w tym zakresie lekarzy i psychologów. Wykładowca na licznych sympozjach, konferencjach i kongresach. Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Zajmuje się opiniowaniem sądowo-seksuologicznym. Posiada jako jeden z niewielu specjalistów w Polsce certyfikat seksuologa sądowego. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Autor szeregu publikacji z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji seksualnych.

Edycja nr
I
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

Przy rekrutacji na studia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów rekrutacja zostanie przedłużona, a termin rozpoczęcia studiów zostanie zmieniony.

Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry, obejmują 250 godzin zajęć dydaktycznych, w tym: 150 godzin wykładów i 100 godzin warsztatów. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (co mniej więcej 3-4 tygodnie).
Termin składania dokumentów w systemie IRK
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
9 000 zł
Opłaty i faktury

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ Informacje o płatniku faktury ]

[ wzór umowy |WORD| ]

Zarządzenie Rektora WUM - opłaty za studia podyplomowe ]

Program studiów
Opiekun kierunku
Paulina Zielińska
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
paulina.zielinska@wum.edu.pl
Kolejność wyświetlania
13