Medycyna Estetyczna

O studiach

Medycyna estetyczna to nowa gałąź medycyny, pomagająca osiągnąć i utrzymać pacjentom wysoką jakość życia poprzez poprawę atrakcyjności fizycznej oraz zapobiega skutkom starzenia się. Celem studiów jest nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny estetycznej. Studia prowadzone są w oparciu o zajęcia teoretyczne i praktyczne. W trakcie nauki słuchacze poznają procedury umożliwiające wykonanie pozachirurgicznych zabiegów o małoinwazyjnym charakterze oraz te o niewielkim stopniu inwazyjności.

Adresaci
Studia skierowane są do lekarzy oraz lekarzy dentystów wiążących swoją przyszłość z wykonywaniem zabiegów z tej dziedziny.
Zakładane efekty kształcenia

Uczestnicy studiów poprzez wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne w czołowych placówkach dermatologicznych uzyskają niezbędne podstawy do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej. Dzięki szerokiemu programowi nauczania (obejmującemu m.in. zagadnienia dotyczące budowy skóry, patologii skóry, włosów i paznokci, mechanizmów starzenia się skóry i profilaktyki starzenia) osoba po studiach znajdzie zatrudnienie w każdym gabinecie medycyny estetycznej oraz firmach związanych z branżą medycyny estetycznej.

Kierownik studiów

"Medycyna estetyczna jest prężnie rozwijającą gałęzią nowoczesnej medycyny, w której w ostatnich latach obserwuje się bardzo wyraźny postęp.

Zajmuje się zapobieganiem procesom starzenia się skóry, a poprzez to porawą jakości życia pacjenta. Skupia się zarówno na zabiegach profilaktycznych, leczniczych, jak również niweluje objawy upływu czasu.

Ze względu na jej interdyscyplinarny charakter wymaga szerokiej wiedzy z zakresu wielu dziedzin medycyny, a zwłaszcza dermatologii.

Uczestnicy studiów poprzez wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne uzyskają niezbędne podstawy do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej. Autorami programu i wykładowcami na naszym kierunku są profesorowie medycyny i doświadczeni eksperci, zajmujący się na co dzień wykonywaniem zabiegów z zakresu medycyny estetycznej."

Dr n. med. Elżbieta Szymańska - Specjalista dermatolog-wenerolog - Kierownik studiów


Dr n. med. Elżbieta Szymańska

Dr n. med. Elżbieta Szymańska pracuje na stanowisku zastępcy kierownika w Klinice Dermatologii CSK MSWiA oraz dyrektora do spraw medycznych Centrum Profilaktyki i Terapii w Warszawie. Od 2011 r. pełni funkcję kierownika naukowego Studiów Podyplomowych WUM  “Medycyna Estetyczna”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodkach dermatologicznych w Polsce i USA (Polska Akademia Nauk, Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej w Warszawie, Klinika Dermatologii CSK MSWiA, Klinika Dermatologii Uniwersytetu Jeffersona w Filadelfii). Czynnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach dermatologicznych w kraju i zagranicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Od wielu lat zajmuje się kształceniem lekarzy w zakresie dermatologii i wenerologii oraz medycyny estetycznej.

 

 


Dr hab. n. med. Irena Walecka - koordynator zajęć praktycznych

Dr hab. n. med. Irena Walecka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, posiada specjalizację z zakresu dermatologii i wenerologii, specjalizację z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej oraz zdrowia publicznego. Pełni funkcję Kierownika Kliniki Dermatologii CSK MSW w Warszawie, jest konsultantem wojewódzkim dla województwa mazowieckiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej POLME.


Jest niekwestionowanym ekspertem z zakresu medycyny estetycznej, wykładowcą i trenerem na studiach podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej dla lekarzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czynnie uczestniczy w wielu zjazdach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez międzynarodowe i krajowe Towarzystwa Dermatologii i Medycyny Estetycznej. Jest członkiem Europejskiej Akademii dermatologii i wenerologii. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie potwierdzone licznymi certyfikatami zawodowymi oraz współpracuje z prestiżowymi gabinetami dermatologii i medycyny estetycznej między innymi Instytutem Zdrowia Manufaktura Urody.

Zapisz

Słowo od kierownika

Sylwetka

 

Edycja nr
XII
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem lekarskim i prawem wykonywania zawodu.

Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry (265 godzin dydaktycznych). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (18 zjazdów - w tym egzamin końcowy).
Termin składania dokumentów w systemie IRK
Dokumenty do złożenia
Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji.
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Przy rekrutacji na studia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga! Osoby zakwalifikowane na studia przed rozpoczęciem zajęć praktycznych zobligowane są do przedłożenia w Dziekanacie Centrum:

- ważnego szczepienia HBV
- kserokopii ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
- kserokopii polisy OC - na sumę gwarancyjną nie mniejszą niz 100.000 € - polisa musi obejmować swym zakresem wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej w celach estetycznych (jest to klauzula dodatkowa)

Niedostarczenie ww. dokumentów przed rozpoczęciem zajęć praktycznych skutkuje brakiem możliwości aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
37 800 zł
Opłaty i faktury

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!! 

Opłata za studia może ulec zmianie.

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ Informacje o płatniku faktury ]

[ wzór umowy |WORD| ]

[  Zarządzenie Rektora WUM - opłaty za studia podyplomowe ]

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych medycyna estetyczna.

Warunki ukończenia studiów

Zdanie egzaminu kończącego studia.

Opiekun kierunku
Martyna Anioł-Staciwa
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl
Kolejność wyświetlania
6