Żywienie kliniczne z elementami dietetyki i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych

O studiach

Jednym z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia jest aktywność fizyczna i odpowiedni sposób odżywiania. Wybrane choroby wewnętrzne i metaboliczne w Polsce spowodowane są przede wszystkim nadwagą/otyłością. Celem studiów jest doskonalenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu żywienia klinicznego i dietetyki, które stanowią integralną część leczenia większości chorób przewlekłych przebiegających z niedożywieniem. Ponadto mają za zadanie przygotowanie kadr do pracy w zespołach leczenia żywieniowego i sprawowania opieki żywieniowej nad chorymi w szpitalach.

Adresaci
Studia są dedykowane lekarzom, pielęgniarkom, dietetykom oraz osobom zajmującym się zdrowiem publicznym.
Zakładane efekty kształcenia

W zakresie wiedzy:

Po ukończeniu studiów absolwent zna zasady żywienia dojelitowego z wykorzystaniem diet przemysłowych w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia związanego z chorobą oraz podstawy żywienia pozajelitowego. Potrafi rozpoznać problemy żywieniowe pacjenta i zaplanować odpowiednie postępowanie żywieniowe/dietetyczne.

W zakresie umiejętności:

Absolwent potrafi ocenić stan odżywienia, określić stopień niedożywienia i ryzyko niedożywienia szpitalnego oraz zaplanować i wdrożyć odpowiednie postępowanie żywieniowe działając wspólnie z lekarzami i pielęgniarkami w ramach zespołu terapeutycznego. Potrafi zinterpretować wyniki podstawowych badań laboratoryjnych i wykorzystać je w planowaniu i monitorowaniu postępowania żywieniowego.

W zakresie kompetencji społecznych:

Absolwent posiada znajomość ograniczeń swojej wiedzy i umiejętności. Wie kiedy skorzystać z porady innego specjalisty. Kontynuuje naukę przez całe życie zawodowe. Rozumie znaczenie prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom i poprawie stanu zdrowia społeczeństwa. Przestrzega tajemnicy zawodowej i praw pacjenta, w tym prawa do rzetelnej informacji na temat proponowanego postępowania żywieniowego.  

Kierownik studiów

"W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia dzięki odkryciom Dudricka i Wretlinda stało się dostępne całkowite żywienie pozajelitowe umożliwiające życie osobom, które ze względu na chorobę nie mogą odżywiać się normalnie. Jednocześnie rozwinęło się żywienie dojelitowe oparte o diety przemysłowe, a obie te metody żywienia stały się podstawą nowej metody terapii nazwanej leczeniem żywieniowym lub żywieniem klinicznym. Jednak mimo powszechnej dostępności preparatów i sprzętu do żywienia klinicznego i prowadzonej od ponad 40 lat działalności szkoleniowej, niedożywienie jest rzadko rozpoznawane i jeszcze rzadziej leczone. Prowadzi to do rozwoju niedożywienia szpitalnego, którego główną przyczyną jest brak wiedzy lekarzy na temat znaczenia prawidłowego stanu odżywienia w leczeniu chorób oraz współczesnych możliwości dostarczenia dostosowanego do potrzeb pożywienia każdemu choremu, niezależnie od jego sytuacji klinicznej np. w śpiączce lub po ciężkim urazie."

Dr n. med. Włodzimierz Cebulski - specjalista w zakresie chirurgii i żywienia klinicznego - Kierownik studiów
Edycja nr
VII
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona w późniejszym terminie.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów lekarskich lub studiów II stopnia na kierunku dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne lub farmacja.

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry. Zjazdy obywają się w weekendy, w odstępach dwutygodniowych.

Termin składania dokumentów w systemie IRK
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
6 000 zł
Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 6 000 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I i II semestr studiów podyplomowych: 3 000 zł za I semestr oraz 3 000 zł za II semestr 

3) opłata w systemie ratalnym - płatna po dwie raty za I i po dwie raty za II semestr studiów podyplomowych:

  •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 1 550 zł 

II rata za I semestr 1 550 zł 

  •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 1 550 zł 

II rata za II semestr 1 550 zł 

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ Informacje o płatniku faktury ]

[ wzór umowy |WORD| ]

[ Zarządzenie Rektora WUM - opłaty za studia podyplomowe ]

Program studiów
Termin rozpoczęcia
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych żywienie kliniczne.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zdanie testowego egzaminu końcowego.

 

Opiekun kierunku
Martyna Anioł-Staciwa
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl
Kolejność wyświetlania
12