Seksuologia Kliniczna

O studiach

Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej biologicznych podstaw seksualności człowieka, norm, dysfunkcji i zaburzeń seksualnych, metod diagnostycznych i leczenia stosowanych w klinice seksuologicznej, seksuologii sądowej i społecznej. Uczestnicy studiów uzyskają praktyczne umiejętności seksuologicznego badania podmiotowego, diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń seksualnych. Wykształcą umiejętność samodzielnej rozmowy na tematy związane z seksualnością człowieka pozbawionej ocen i osądów w rozumieniu indywidualności pacjentów. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat podstawowych praw seksualnych człowieka oraz nauczą się przestrzegania kodeksu etyki seksuologa.

Studia przygotują absolwentów do pracy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych.

Adresaci
Studia adresowane są do lekarzy i psychologów zainteresowanych zdobyciem wiedzy dotyczącej biologicznych podstaw seksualności człowieka oraz do osób, których obowiązki zawodowe wymagają wiedzy z dziedziny seksuologii.
Zakładane efekty kształcenia

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych seksuologia kliniczna.

Kierownik studiów

"Przemiany zachodzące we współczesnej cywilizacji sprzyjają rozwojowi szeregu schorzeń, które wywierają wpływ na sferę seksualną człowieka, manifestując się w postaci zaburzeń i dysfunkcji seksualnych. Liczba pacjentów cierpiących na zaburzenia seksualne i wymagających profesjonalnej pomocy stale wzrasta.

Seksuologia kliniczna jest nauką o zaburzeniach seksualnych, ich etiologii, patogenezie, symptomatologii, przebiegu, leczeniu i zapobieganiu im. Jest to dziedzina nauki wymagająca integracji wiedzy medycznej oraz pozamedycznej: psychologicznej, antropologicznej, socjologicznej i prawnej. Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy o uwarunkowaniach seksualności człowieka w obszarze normy i patologii, metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych."

Dr n. med. Andrzej Depko - Kierownik studiów


Dr n. med. Andrzej Depko - Specjalista seksuolog, superwizor, wykładowca

Doświadczony specjalista leczenia zaburzeń seksualnych. Od wielu lat szkoli w tym zakresie lekarzy i psychologów. Wykładowca na licznych sympozjach, konferencjach i kongresach. Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Zajmuje się opiniowaniem sądowo-seksuologicznym. Posiada jako jeden z niewielu specjalistów w Polsce certyfikat seksuologa sądowego. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Autor szeregu publikacji z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji seksualnych. 

 

 

 


Magdalena Zaborowska-Piecuch  - Sekretarz merytoryczny - Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, seksuolog kliniczny.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia szpitala Nowowiejskiego oraz prowadząc prywatną praktykę. W pracy bazuje na podejściu poznawczo – behawioralnym oraz terapii schematów. Regularnie pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach oraz  superwizjach. Jest biegłym sądowym w dziedzinie seksuologii.

Od wielu lat współpracuje jako wykładowca z  WUM  oraz prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu seksuologii.

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej.

Edycja nr
XI
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

 

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA REKRUTACJI LUTY 2024 R. 

Czas trwania studiów
3 semestry
Termin składania dokumentów w systemie IRK
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
9 000 zł
Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 9 000 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I, II i III semestr studiów podyplomowych: 3 000 zł za I semestr, 3 000 zł za II semestr oraz 3 000 zł za III semestr

3) opłata w systemie ratalnym - płatna po dwie raty za I semestr, po dwie raty za II semestr  i po dwie raty za III semestr studiów podyplomowych:

  •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 1 550 zł 

II rata za I semestr 1 550 zł 

  •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 1 550 zł 

II rata za II semestr 1 550 zł 

  •  opłaty za III semestr studiów podyplomowych:

I rata za III semestr 1 550 zł 

II rata za III semestr 1 550 zł

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

 

[ wzór umowy |WORD| ]

[ Zarządzenie Rektora WUM - opłaty za studia podyplomowe  ]

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Opiekun kierunku
Paulina Zielińska
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
paulina.zielinska@wum.edu.pl
Kolejność wyświetlania
11