OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH, MARKETING I PRAWO FARMACEUTYCZNE

O studiach

Ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment, HTA) – wg międzynarodowo uznanego słownika HTA Glossary (INAHTA 2017 [1]) – polega na ewaluacji cech i efektów technologii medycznych, bazującej na przeglądzie systematycznym, odnoszącej się zarówno do ich efektów bezpośrednich i zamierzonych, jak i pośrednich bądź niezamierzonych; jej celem jest dostarczanie informacji do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących wykorzystania i finansowania technologii medycznych.

HTA jest prowadzona przez grupy interdyscyplinarne, przy użyciu określonych narzędzi analitycznych bazujących na zróżnicowanym zestawie metod analitycznych. Inne definicje i wyjaśnienia można znaleźć np. w Słowniku EBM-HTA CEESTAHC [2].

Cele studiów to:
1.    Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie dziedziny eksperckiej, niezbędnej we współczesnych systemach opieki zdrowotnej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, docenianej i promowanej na świecie przez WHO, nazywanej oceną technologii medycznych.
2.    Poznanie zagrożeń, które niesie za sobą opieranie decyzji, zarówno dotyczących leczenia chorych, jak i udostępniania chorym leków poprzez ich refundację, na losowo wybranych danych oraz jak ważne są stosowane przez lekarzy i analityków oceny technologii medycznych metody docierania do całościowej informacji tak o skuteczności, jak i o działaniach niepożądanych terapii w celu odpowiedzialnego wyważenia korzyści i zagrożeń.
3.    Zyskanie kompleksowego podejścia do informacji o lekach, wyrobach medycznych i interwencjach medycznych oraz jak te informacje interpretować.
4.    Nauczenie się wykonywania analizy klinicznej i ekonomicznej oraz jak odnaleźć analizy wykonane przez innych, porównywać ich wyniki i wyciągać wnioski.
5.    Zdobycie umiejętności współpracy w zespołach osób o różnych kompetencjach, określania priorytetów i planowania wykonywanych zadań, zrozumienia różnych perspektyw i celów grup zainteresowanych działaniem systemu ochrony zdrowia i dochodzenia do porozumienia z wykorzystaniem negocjacji.

Adresaci
Absolwenci kierunków/specjalności:
• inżynieria biomedyczna, farmacja, medycyna, informatyka zdrowotna, zarządzanie opieką zdrowotną, zdrowie publiczne lub kierunki pokrewne takie jak: organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, biotechnologia medyczna, analityka medyczna;
• statystyka lub kierunki pokrewne takie jak: matematyka, analiza danych, matematyka komputerowa, matematyka stosowana, matematyka w finansach;
• ekonomia lub kierunki pokrewne takie jak: ekonometria, kierunek ekonomiczno-prawny, ekonomiczna analiza prawna, metody ilościowe w ekonomii.

Pracownicy firm farmaceutycznych, szpitali i innych instytucji sektora zdrowia.

"Ocena technologii medycznych (health technology assessment, HTA) to nowa dziedzina nauki odpowiadająca na rosnące potrzeby instytucji państwowych (np. w Polsce: Ministerstwo Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) i prywatnych związane z zarządzaniem systemem opieki zdrowotnej, wynikające z prawodawstwa europejskiego (Rozporządzenie UE 2021/2282 ws. HTA https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R2282) oraz polskiego (ustawa o św. opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 z póżn. zm.); ustawa o refundacji leków, śsspż oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2021 poz. 523 z późn. zm.)). Jej zasady powinny być znane przede wszystkim lekarzom i farmaceutom, i wykorzystywane zarówno w praktyce klinicznej (wiarygodne wytyczne postępowania klinicznego), jak i przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych na poziomie ogólnokrajowym oraz racjonalnym wdrażaniu innowacji na poziomie szpitalnym (patrz www.hbhta.pl). Kończąc studia podyplomowe oceny technologii medycznych, nowoczesny lekarz zostanie wyposażony w narzędzia pozwalające ocenić wiarygodność informacji klinicznych niezbędnych do prowadzenia praktyki klinicznej, a także praktyczne metody wpływania na kształt i możliwości powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Pozna też metody zarządzania w opiece zdrowotnej, co wzmocni jego rozwój naukowy i otworzy nowe ścieżki kariery zawodowej. Wiedza i umiejętności HTA umożliwiają ponadto podjęcie pracy w działach Market Access firm farmaceutycznych oraz na arenie międzynarodowej (EMA – European Medicines Agency, międzynarodowe stowarzyszenia lekarskie, międzynarodowe firmy doradcze budujące strategie wprowadzania leków na rynek)".
Kierownik studiów

prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

 

Prof. dr hab. n. o zdr.  TOMASZ  HERMANOWSKI,absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Były Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawie oraz podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Koordynator międzynarodowego projektu badawczego „Wpływ systemu finansowania na jakość opieki zdrowotnej – InterQuality”,  finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W latach 2019 – 2021 Kierownik Kierunku Uzupełniających Studiów Magisterskich o Profilu Praktycznym w zakresie Oceny Technologii Medycznych DUO OTM  finansowanego przez NCBiR. Autor wielu publikacji naukowych dotyczących zarządzania i ekonomiki zdrowia. Promotor licznych prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

PREZENTACJA

Kadra wykładow

Oppenheim

Profesor Bohdan W. Oppenheim PhD

Naszym gościnnym wykładowcą będzie Profesor Bohdan W. Oppenheim PhD, założyciel i dyrektor unikalnego i nowatorskiego podyplomowego programu z dziedziny Inżynierii Systemów w Służbie Zdrowia na uniwersytecie LMU w Los Angeles, Kalifornia.   Professor Oppenheim wygłosi po polsku wykład „Proces Poprawy LHSE oparty na Lean i Inżynierii Systemów w Służbie Zdrowia”.   Prof. Oppenheim jest autorem 7 książek i współautorem 6 innych, i został nagrodzony ponad $2 milionami w grantach naukowych, trzema nagrodami Shingo, wyróżnieniem INCOSE Fellow, oraz Fulbright Fellow.   Jest on uznany za największy autorytet w nowej dziedzinie Inżynierii Systemów w Służbie Zdrowia.  Na swoim koncie ma ponad 100 projektów w usprawnianiu służby zdrowia w największych kalifornijskich systemach medycznych, w tym projektów nastawionych na poprawę zadowolenia pacjenta i obsługi klinicznej, poprawę jakości usług medycznych, i obniżania kosztów we wszystkich obszarach klinicznych: klinikach, szpitalach, w tym salach operacyjnych i szpitalnych oddziałach ratunkowych, laboratoriach klinicznych oraz obrazowania, aptekach, w leczeniu Covid, w opiece psychologicznej, i w medycynie profilaktycznej.   Bohdan Oppenheim był studentem wydziału MEiL na Politechnice Warszawskiej, dostał dyplom magistra w Stevens Institut of Technology, dyplom studiów doktoranckich na MIT, oraz doktorat z University of Southampton w Wielkiej Brytanii.   

 

zawada

Anna Zawada

Absolwentka Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie oceny technologii medycznych (health technology assessment, HTA) związanym z pracą w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na stanowiskach analitycznych i kierowniczych oraz koordynowaniem udziału AOTMiT we współpracy międzynarodowej (EUnetHTA JA2, EUnetHTA JA3, Advance HTA, ISPOR Europe HTA Roundtable, INAHTA). Współautorka przeglądów systematycznych Cochrane Collaboration. Badaczka zagadnień równości i sprawiedliwości społecznej w opiece zdrowotnej (projekt InterQuality, WUM). Edukatorka HTA (WUM, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, pierwsze 2-letnie studia magisterskie z zakresu HTA na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Ekspertka projektu HB-HTA.pl (2019-2022; Wdrożenie Systemu Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce). Lektorka i moderatorka podczas spotkań z zakresu HTA organizowanych w Polsce i w Europie; popularyzatorka HTA (wykłady dla samorządów, stowarzyszeń pacjenckich). Assistant Editor w International Journal of Technology Assessment in Health Care; recenzentka licznych międzynarodowych czasopism zawodowych (BMJ, Health Policy, Heart, ViHRI, IJTAHC, IJHPM) oraz materiałów konferencyjnych ISPOR i HTAi.

PREZENTACJA

 

 

chmielewska

Dr Małgorzata Chmielewska
Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: na Wydziale  Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  
Członek Zarządu - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia
Zainteresowania badawcze 
Ocena Technologii Medycznych w praktyce menedżera, Organizacja i Zarządzanie w sektorze zdrowia,  Komunikacja i Negocjacje,  Farmakoekonomika, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Udział w projektach naukowo - badawczych: międzynarodowy projekt badawczy 7PR UE „Finansowanie Jakości w Opieki Zdrowotnej InterQuality” – lider Trzeciego  Pakietu Roboczego, projekt badawczy NCBR „Lean Management w Opiece Zdrowotnej” – Członek Komitetu Sterującego, projekt dydaktyczny „DUO OTM Ocena Technologii Medycznych”
Autorka publikacji naukowych w wydawnictwach zagranicznych
Obszar nauczania
Organizacja i Zarządzanie w Sektorze Zdrowia, Kompetencje społeczne, w tym negocjacje trójwymiarowe, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Doświadczenie zawodowe
nauczyciel akademicki, dyrektor firmy doradczej sektora zdrowia,  wieloletni menedżer w sektorze  farmaceutycznym i medycznym, posiada doświadczenie m.in.  w zarządzaniu siecią aptek 

PREZENTACJA

 

dr zieliński

Dr n. farm. Waldemar Zieliński

W latach 1993-2002 pełnił kierownicze funkcje w Biurze Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych, a następnie pracował w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pełniąc funkcję Kierownika Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Brał czynny udział w pracach europejskich agencji rejestracyjnych oraz pracach przygotowawczych do akcesji Polski do Unii Europejskiej w ramach CADREAC i PERF. Był ekspertem Europejskiej Agencji Oceny Leków (EMEA) z rekomendacji BfArM. Jest autorem licznych doniesień z zakresu rejestracji leków oraz współautorem kilku książek dotyczących badań biorównoważności i prawa farmaceutycznego. Prowadzi wykłady z zakresu rejestracji leków w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Prowadzi własną firmę doradczą AWAFARM.

PREZENTACJA

nikodem

Dr Mateusz Nikodem

Dr nauk matematycznych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

Od blisko 15 lat zajmuje się metodyką związaną z ilościową analizą danych i zarządzaniem projektami w obszarze szeroko rozumianej oceny technologii medycznych, pracując w latach 2008-2020 w Instytucie Arcana, zaś począwszy od 2020 w Creativ-Ceutical (obecnie Putnam PHMR).

Główne zainteresowania naukowe stanowią metody statystyczne w analizie danych medycznych w oparciu dane z poziomu badań lub z poziomu pacjenta.

Jest autorem ponad 20 recenzowanych prac naukowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, prowadzenie licznych szkoleń branżowych).

PREZENTACJA

 

śliwczyński

Prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński

Uzyskał tytuł naukowy doktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tematem pracy doktorskiej była efektywność ekonomiczna w programach terapeutycznych finansowanych ze środków publicznych. Temat habilitacji dotyczył analizy danych „Wybrane aspekty wykorzystania analizy dużych zbiorów danych (Big Data Analysis) do oceny rzeczywistej praktyki klinicznej (Real Word Analysis)”.
Ekonomista - absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Łodzi. W latach 1987-2005 pracował i pełnił kierownicze funkcje w Państwowym Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm”. Od 2005r pracuje w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jako Kierownik Działu Programów Lekowych w Oddziale Mazowieckim NFZ. Od 2009r na stanowisku Z-cy Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, a od maja 2015 Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Centrali NFZ. W 2012 ukończył podyplomowe studia baz danych. Od sierpnia 2020 Kierownik Działu Inżynierii Medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, aktywnie współpracujący przy uruchamianiu 
i utrzymaniu działania Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym 
w Warszawie. Pełnomocnik Dyrektora Centralnego szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w zakresie kodowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych. Obecnie Kierownik Działu Obsługi Pacjenta i Sekretariatów medycznych.
Autor i współautor ok. 140 artykułów publikowanych w krajowych 
i międzynarodowych pismach z zakresu medycyny, mówiących o analizie danych medycznych, finansowaniu w systemie ochrony zdrowia, epidemiologii, farmakoekonomiki. Uczestniczył w pracach Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych.
 

PREZENTACJA

frąckowiak

Dr Jarosław Frąckowiak

Prezes PEX PharmaSequence Sp. z o.o., członek PTEZ i PTFe
Niemal 3 dekady doświadczenia na rynku farmaceutycznym w Polsce i Europie, w latach 90-ych ubiegłego jeden z twórców badań rynku ochrony zdrowia w Polsce i Europie Wschodniej. Wprowadzał na różnych rynkach systemy badania i analizy: sprzedaży, zachowań terapeutycznych lekarzy, farmaceutów i pacjentów, itp... Prowadził – jako dyrektor lokalny/regionalny/prezes, organizacje biznesowe w Polsce oraz Europie Centralnej i Wschodniej w takich firmach jak Medical Data Management, e-zdrowie.com, Dendrite, Cegedim i PharmaExpert. Doktorat z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim – 12 letni staż pracy w Instytucie Socjologii UW. Prelegent na bardzo wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, autor cyklicznych i dedykowanych publikacji w mediach branżowych. Wykładowca na studiach podyplomowych: szkoły biznesu  oraz uniwersytety medyczne .

PREZENTACJA

 

Edycja nr
I
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona później.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Absolwenci studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  • Kandydaci powinni cechować się zdolnością myślenia analitycznego i podstawową umiejętnością posługiwania się narzędziami statystycznymi osiągniętymi w dotychczasowym toku kształcenia.
  • Pożądana jest znajomość podstawowych pojęć stosowanych w publikacjach opisujących wyniki badań klinicznych.
  • Pożądana jest znajomość zasad działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
Czas trwania studiów
2 semestry (204 h zajęć); 2-dniowe zjazdy będą odbywać się w soboty i niedziele (13 zjazdów).
Termin składania dokumentów w systemie IRK
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
9 600 zł
Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 9 600 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I i II semestr studiów podyplomowych: 4 800 zł za I semestr oraz 4 800 zł za II semestr 

3) opłata w systemie ratalnym - płatna po dwie raty za I i po dwie raty za II semestr studiów podyplomowych:

  •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 2 500 zł 

II rata za I semestr 2 500 zł 

  •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 2 500 zł 

II rata za II semestr 2 500 zł 

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe |WORD| ]

 

Termin rozpoczęcia
Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa jest udział w zajęciach (min. 60% obecności) oraz wykonanie pracy końcowej (indywidualnej bądź grupowej – zespoły maksymalnie 3-osobowe) pod nadzorem naukowym promotora oraz uzyskanie pozytywnej opinii recenzenta.

Opiekun kierunku
Magdalena Brzezińska
Telefon
22 57 20 519
Mail
magdalena.brzezinska@wum.edu.pl
Kolejność wyświetlania
4