Zarządzanie i organizacja w pielęgniarstwie

O studiach

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu przywództwa, budowania zespołu, analitycznego i strategicznego myślenia, komunikacji interpersonalnej, wiedzy prawnej i ekonomicznej z zakresu prawa medycznego, bezpieczeństwa zarówno pacjenta jak i personelu pielęgniarskiego oraz informatyzacji w obszarze zarządzania i organizacji pracy pielęgniarek i placówek sektora ochrony zdrowia.
 

Zajęcia będą się odbywać stacjonarnie (3 zjazdy z 17 odbędą się zdalnie).

Adresaci
Studia adresowane są dla pielęgniarek i położnych przygotowujących się do zarządzania jednostkami sektora ochrony zdrowia oraz odpowiedzialnych za organizację pracy pielęgniarskiej.

Kierownik studiów

ekf

Dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta, MBA
Kierownik Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa - Wydział Nauk o Zdrowiu WUM
 
specjalista w dziedzinie zdrowia środowiskowego

Członek sześciu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Absolwent studiów podyplomowych w obszarze  Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Zarządzanie – Menager B+R Fundacja OIC, Sniffer Dog – Animator Innowacyjności Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz kursu specjalistycznego Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.  W latach 2014-2018 audytor wewnętrzny Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

Kadra wykładow

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z obszaru pielęgniarstwa, prawa, polityki zdrowotnej oraz szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia. Są to osoby z dużym doświadczeniem, często zdobytym na zagranicznych stażach oraz konferencjach. Kadra pielęgniarska reprezentowana jest przez naukowców, którzy w duchu medycyny oraz pielęgniarstwa opartego na dowodach naukowych, a także międzynarodowym trendach i standardach pokażą praktyczną i nowoczesną stronę zawodu. To co wyróżnia naszych wykładowców, to ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „jak wznieść współczesne pielęgniarstwo na jeszcze wyższy i bardziej efektywny oraz międzynarodowy poziom”.

 

Sekretarz merytoryczny

LK

dr n. med. i n. o zdr. Lucyna Kwiećkowska
Magister pielęgniarstwa oraz absolwent studiów podyplomowych z zarządzania ochroną zdrowia. W swojej codziennej pracy skupia się na budowaniu zespołów, rozwoju kompetencji miękkich oraz wzmacnianiu potencjału jednostki w oparciu o dobro grupy. Prowadzi szkolenia z zakresu przywództwa, konfliktów w zespole oraz efektywnego zarządzania pracą zespołu, budowania zespołu oraz pracy na projektach. Swoje doświadczenie zdobywała na licznych konferencjach i stażach zagranicznych, podczas których zagłębiała się w obszary deficytu opieki pielęgniarskiej oraz możliwościom jego zapobiegania. W swoim zawodowym życiu ma na koncie zarządzanie mniejszymi i większymi projektami oraz zespołami (od kilku do kilkuset osób).

Edycja nr
I
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona później.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Na studia mogą aplikować:
1.    pielęgniarki i położne z wykształceniem wyższym uzyskanym na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 
lub 
2.    osoby z licencjatem uzyskanym na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwo/położnictwo.
 

Czas trwania studiów
2 semestry (272 h zajęć) – 2-dniowe zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele – 17 zjazdów
Termin składania dokumentów w systemie IRK
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Opłaty i faktury

Koszt/całkowita opłata za studia

6 500 zł

Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 6 500 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I i II semestr studiów podyplomowych: 3 250 zł za I semestr oraz 3 250 zł za II semestr 

3) opłata w systemie ratalnym - 6 800 zł - płatna po dwie raty za I i po dwie raty za II semestr studiów podyplomowych:

  •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 1 700 zł 

II rata za I semestr 1 700 zł 

  •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 1 700 zł 

II rata za II semestr 1 700 zł 

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

 

wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe |WORD| ]

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zawierające ocenę końcową ze studiów.
 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa jest zaliczenie testowego egzaminu końcowego oraz wykonanie indywidualnej pisemnej pracy końcowej (biznes plan).

 

Opiekun kierunku
Magdalena Brzezińska
Telefon
22 57 20 519
Mail
magdalena.brzezinska@wum.edu.pl