Telemedycyna, teleopieka i sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia - aspekty prawne

O studiach

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia znalezienie zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowia udzielających lub przygotowujących się do udzielania świadczeń medycznych i świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu i innych systemów łączności, podmiotach dokonujących obrotu produktami leczniczymi, a także kancelariach i podmiotach podejmujących aktywności w obszarze obsługi i wspierania rozwoju jednostek medycznych.
Ukończenie studiów pozwala na zgromadzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wyboru, analizy wykorzystania przepisów prawa, które odnoszą się do teleświadczeń i wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, kontroli udzielanych świadczeń zdrowotnych i obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Studia pozwalają na zapoznanie się z unikatową wiedzą dotyczącą dopuszczalności wykorzystania teleinformatycznych środków przekazu w procesie udzielania świadczeń medycznych, w tym w sytuacjach zarządzania kryzysowego, a także wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie wsparcia i realizacji świadczeń zdrowotnych, opieki medycznej i farmaceutycznej.

Adresaci
Osoby wykonujące zawody medyczne, kadra zarządzająca podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, osoby zatrudnione w administracji, IT, działach prawnych podmiotów leczniczych, osoby zatrudnione w placówkach kontroli i nadzoru udzielania świadczeń zdrowotnych, osoby zatrudnione w placówkach medycyny pracy.
Kierownik studiów

Justyna Król – Całkowska - dr n. prawn., dr n. med., dr hab. n. o zdrowiu, prof. nadzw. 

Sylwetka

 

Prawniczka specjalizująca się w ochronie praw lekarzy i osób wykonujących inne zawody medyczne

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie

 Adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik Studiów Podyplomowych „Prawo medyczne w ochronie zdrowia” w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wykładowca na studiach „SGH-WUM MBA w ochronie zdrowie” w Warszawie

Autorka kilkunastu monografii z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego

Właścicielka Kancelarii Ad REM Justyna Król-Całkowska zajmującej się doradztwem prawnym dla osób wykonujących zawody medyczne i podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz farmaceutyczną.

Edycja nr
I
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji IRK [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona w późniejszym terminie.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie co najmniej studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich (w szczególności na kierunkach: zdrowie publiczne, medycyna, farmacja, ratownictwo medyczne, pozostałe kierunki medyczne, prawo, administracja, zarządzanie).

Czas trwania studiów
2 semestry (216 h zajęć), 2-dniowe zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele (14 zjazdów dydaktycznych – w tym egzamin końcowy).
Termin składania dokumentów w systemie IRK
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
6 000 zł
Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 6 000 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I i II semestr studiów podyplomowych: 3 000 zł za I semestr oraz 3 000 zł za II semestr 

3) opłata w systemie ratalnym - płatna po dwie raty za I i po dwie raty za II semestr studiów podyplomowych:

  •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 1 550 zł 

II rata za I semestr 1 550 zł 

  •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 1 550 zł 

II rata za II semestr 1 550 zł 

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe |WORD| ]

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zdanie testowego egzaminu końcowego.

Opiekun kierunku
Magdalena Brzezińska
Telefon
22 57 20 519
Mail
magdalena.brzezinska@wum.edu.pl
Kolejność wyświetlania
8