Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship

O studiach

Niestety od kilku lat zmagamy się w Polsce z wyraźnym wzrostem lekooporności u drobnoustrojów, a jej poziom jest jednym z najwyższych w Europie. Problem dotyczy nie tylko stosowanych od dawna w leczeniu beta-laktamów – w tym znanego każdemu pacjentowi augmentinu, fluorochinolonów czy makrolidów, ale również nowszych na polskim rynku karbapenemów. Prawdopodobnie ma to bezpośredni związek z tym, że nadzwyczaj chętnie korzystamy w Polsce z antybiotyków. Europejskie badanie dotyczące wykorzystania antybiotyków w leczeniu poza-szpitalnym wskazuje, że pacjenci w Polsce wykupują ich bardzo dużo, w Europie więcej antybiotyków zażywają tylko Grecy i Włosi.

Bardzo ważne jest, aby antybiotyki były stosowane we właściwy sposób, czyli powinny być przepisywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, z zastosowaniem właściwego leku i we właściwej dawce.

Co ważne, rozwój medycyny, np. wprowadzenie nowych antybiotyków, poznanie patomechanizmów zakażeń czy molekularnych mechanizmów powstawania i nabywania oporności na antybiotyki nie odwrócą dramatycznego trendu narastania antybiotykoodporności. Dla jej ograniczenia najważniejsze znaczenie ma racjonalność postępowania, czyli profilaktyka zakażeń oraz stosowanie antybiotyków tylko zgodnie ze sztuką i wiedzą medyczną.

Dlatego szyte na miarę wydają się być studia podyplomowe „Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym” przygotowane wspólnie przez dwie najlepsze uczelnie medyczne w Polsce, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Nasza propozycja kierowana jest przede wszystkim do lekarzy wszystkich specjalności zarówno pracujących w szpitalach i zakładach opiekuńczych, jak i w lecznictwie ambulatoryjnym. Jest to również niezbędna porcja wiedzy i umiejętności dla mikrobiologów, farmakologów klinicznych oraz farmaceutów szpitalnych.

Po ich ukończeniu specjalista będzie posiadał wiedzę na temat nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia zakażeń i zarażeń, stosowania antybiotyków i chemioterapeutyków w profilaktyce po-ekspozycyjnej, okołoporodowej i okołozabiegowej, będzie potrafił posługiwać się metodami analizy mikrobiologicznej oraz epidemiologicznej czy pozna nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej.

Szczegółowe informacje na temat studiów dostępne są także na stronie MCKP UJ:

https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/antybiotyki-i-zarzadzanie-lekiem-przeciwdrobnoustrojowym-antibiotic-stewardership/

Adresaci
lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i położne, mikrobiolodzy, analitycy medyczni, absolwenci kierunków biotechnologicznych, biologicznych, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej drugiego stopnia, realizujące zadania związane z szeroko pojętym problemem nadzoru nad zakażeniami i/lub lekoopornością (członkowie zespołów kontroli zakażeń, członkowie zespołów terapeutycznych).
Zakładane efekty kształcenia

 

Kierownik studiów

Prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

Sylwetka

doktor habilitowany nauk medycznych, pracuje w Zakładzie Bakteriologii Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół problemu efektywnego nadzoru nad zakażeniami oraz nadzoru nad konsumpcją antybiotyków przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy epidemiologii zakażeń szpitalnych. Pełni funkcję National Focal Point for Healthcare-Associated infections for Poland, ARHAI Programme w europejskim systemie nadzoru epidemiologicznego European Centre for Disease Prevention and Control. Kierownik studiów podyplomowych „Kontrola zakażeń szpitalnych” oraz „Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship” w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.

Autor i współautor wielu publikacji, w tym 85 które ukazały się w znaczących, recenzowanych i punktowanych czasopismach anglojęzycznych, takich jak Journal of Hospital Infections, Pediatric Infectious Disease Journal, PloS One, Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, Antimicrobial Resistance and Infection Control, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Journal of the American Medical Directors Association i wielu innych oraz redaktor naukowy kilku podręczników, w tym „Kontrola zakażeń szpitalnych w jednostkach opieki zdrowotnej” (PZWL, 2016) i „Profilaktyka zakażeń połogowych” PZWL 2019. Członek redakcji Polish Journal of Microbiology oraz BMC Infectious Diseases. Wspólracowała z wieloma uznanymi instytucjami naukowymi z całego świata, Centers for Disease Control, CDC w Stanach Zjednoczonych, European Commission’s Directorate General for Health and Consumer Policy, Laboratoire d`Épidémiologie et Santé Publique Universite Claude Bernard w Lyonie, DG SANCO w Brukseli, European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC w Sztokholmie

Edycja nr
V
Informacja o rekrutacji
Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i położne, mikrobiolodzy, analitycy medyczni, absolwenci kierunków biotechnologicznych, biologicznych, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej drugiego stopnia, realizujące zadania związane z szeroko pojętym problemem nadzoru nad zakażeniami i/lub lekoopornością (członkowie zespołów kontroli zakażeń, członkowie zespołów terapeutycznych).

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry (166 h dydaktycznych).
Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów w UJCM w Krakowie oraz WUM w Warszawie.
Termin składania dokumentów w systemie IRK
Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
8 500 zł
Opłaty i faktury

Studia płatne w ratach semestralnych po 4 250 PLN za semestr.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia zakażeń i zarażeń, stosowania antybiotyków w profilaktyce po-ekspozycyjnej, okołoporodowej i okołozabiegowej, będzie potrafił posługiwać się metodami analizy mikrobiologicznej oraz epidemiologicznej, pozna nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej.

Praca w laboratorium mikrobiologicznym nauczy właściwego doboru metod diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki laboratoryjnej (badanie markerów stanu zapalnego) przygotowania i interpretacji antybiogramów.

Warunki ukończenia studiów

W trakcie trwania studiów słuchacz zobowiązany jest:

  1. Uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Zaliczenie wszystkich przedmiotów warunkuje dopuszczenie uczestnika do egzaminu końcowego.
  2. Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końcowego, obejmującego zakres materiału prezentowanego podczas trwania studiów. Egzamin końcowy ma formę pisemnego testu wielokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można uzyskać jeden punkt. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z całego testu.
  3. Termin egzaminu określa harmonogram studiów.

Zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz pozytywny wynik z egzaminu końcowego uprawniają do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Ocena końcowa z całego toku studiów wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu końcowego.

Opiekun kierunku
Anna Nawrot
Telefon
(+48) 12 34 11 904; (+48) 12 34 11 906
Mail
anna.nawrot@uj.edu.pl
Kolejność wyświetlania
3