Profesjonalna opieka farmaceutyczna

O studiach

Celem studiów jest przygotowanie farmaceutów do profesjonalnego świadczenia opieki farmaceutycznej we wszystkich jej aspektach zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty.

Program studiów obejmuje zagadnienia pozwalające na pogłębienie wiedzy oraz rozumienia najważniejszych chorób przewlekłych. Farmaceuci otrzymają praktyczne wskazówki i konkretne algorytmy postępowania w określonych przypadkach. Będą mieli możliwość ćwiczenia i doskonalenia prowadzenia procesu opieki farmaceutycznej zwłaszcza przeprowadzania przeglądów lekowych, tworzenia planu opieki farmaceutycznej, prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej, a także otrzymają podstawy umożliwiające im realizowanie projektowanych świadczeń: Programu Drobne Dolegliwości, Recepty Kontynuowanej, Usługi Nowy Lek, Przekazania pacjenta hospitalizowanego do podstawowej opieki zdrowotnej oraz Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

Ponadto program studiów pozwala na ugruntowanie oraz pogłębienie kompetencji merytorycznych związanych z konsultowaniem pacjentów w związku z występowaniem doraźnych dolegliwości i objawów, wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Absolwenci studiów zdobędą także niezbędne do sprawowania opieki farmaceutycznej kompetencje komunikacyjne, umożliwiające im profesjonalne konsultowanie pacjenta oraz budowanie relacji zawodowych na linii farmaceuta-lekarz.

Istotnymi elementami programu studiów są zajęcia dotyczące badań diagnostycznych, które przede wszystkim umożliwią farmaceutom wzmocnienie umiejętności w zakresie oceny prowadzonej farmakoterapii.

Studia zostały objęte patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Dlaczego warto studiować z nami?

Studia podyplomowe „Profesjonalna opieka farmaceutyczna” mają na celu przygotowanie farmaceutów do kompetentnego świadczenia opieki farmaceutycznej. 

Farmaceuci:
✓ wzmocnią kompetencje komunikacyjne,
✓ nauczą się szybkiego wyszukiwania potrzebnych informacji oraz wykorzystywania ich w praktyce,
✓ rozwiną umiejętności związane z oceną farmakoterapii z wykorzystaniem badań diagnostycznych,
✓ pogłębią znajomość i rozumienie najważniejszych chorób przewlekłych oraz wybranych objawów i dolegliwości,
✓ otrzymają praktyczne wskazówki i konkretne algorytmy postępowania w oparciu o obowiązujące wytyczne,
✓ będą mieli możliwość ćwiczenia i doskonalenia prowadzenia procesu opieki farmaceutycznej, w tym przeglądów lekowych, na różnorodnych przypadkach.

Do prowadzenia zajęć angażujemy farmaceutów mających za sobą setki przeprowadzonych w praktyce przeglądów lekowych oraz lekarzy z dużym doświadczeniem klinicznym, rozumiejących potrzebę zaangażowania farmaceutów w opiekę nad pacjentem oraz potrzebę merytorycznej współpracy.

Adresaci
Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja.
Zakładane efekty kształcenia

w zakresie wiedzy

 1. Znajomość i rozumienie konsekwencji i uwarunkowań prawnych i etycznych wynikających z tego, że opieka farmaceutyczna stanowi świadczenie zdrowotne;
 2. Znajomość katalogu świadczeń opieki farmaceutycznej;
 3. Znajomość narzędzi wspierających udzielanie świadczenia opieki farmaceutycznej;
 4. Znajomość zasad monitorowania efektywności i bezpieczeństwa farmakoterapii pacjenta w procesie opieki farmaceutycznej;
 5. Znajomość i rozumienie zasad indywidualizacji farmakoterapii uwzględniające różnice w działaniu leków spowodowane czynnikami fizjologicznymi w stanach chorobowych w warunkach klinicznych;
 6. Znajomość źródeł naukowych informacji o lekach, standardów terapeutycznych oraz wytycznych postępowania terapeutycznego, a także zasad postępowania terapeutycznego opartych na dowodach naukowych;

w zakresie umiejętności

 1. Umiejętność planowania, organizowania, prowadzenia i dokumentowania opieki farmaceutycznej;
 2. Umiejętność przeprowadzania konsultacji farmaceutycznych w procesie opieki farmaceutycznej i doradztwa farmaceutycznego;
 3. Umiejętność dobierania leków bez recepty w stanach chorobowych niewymagających konsultacji lekarskiej oraz oceny stanu wymagającego konsultacji lekarskiej;
 4. Umiejętność współpracy z lekarzem w zakresie optymalizacji i racjonalizacji terapii;
 5. Umiejętność dokonania oceny farmakoterapii, określając metody i zasady oceny jej efektywności i bezpieczeństwa;
 6. Umiejętność wykorzystania właściwych metod, udzielania informacji o leku lub postępowaniu niefarmakologicznym;

w zakresie kompetencji społecznych

 1. Podejmowanie decyzji terapeutycznych w oparciu o zasady EBM oraz opieki zorientowanej na pacjenta;
 2. Świadomość zakresu własnych kwalifikacji i uprawnień w realizacji zadań zawodowych.

 

Sposób weryfikacji i udokumentowania efektów uczenia

Efekty uczenia się zostaną zweryfikowane poprzez udział w zajęciach oraz uzyskanie zaliczenia egzaminu praktycznego. Sposób udokumentowania efektów uczenia:

 1. listy obecności
 2. protokoły wykonania ćwiczeń
 3. protokół z zaliczenia egzaminu praktycznego
 4. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Kierownik studiów

Prof. dr hab. n. farm. i n. o zdr. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Słowo od kierownika

Dlaczego warto studiować z nami?

Studia podyplomowe „Profesjonalna opieka farmaceutyczna” mają na celu przygotowanie farmaceutów do kompetentnego świadczenia opieki farmaceutycznej. Program studiów obejmuje zagadnienia, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i rozumienia najważniejszych chorób przewlekłych, wybranych objawów i dolegliwości oraz zdobycie umiejętności praktycznych istotnych dla świadczenia opieki farmaceutycznej. Zależy nam, aby wzmocnić umiejętności farmaceutów związane z oceną farmakoterapii, dlatego część programu studiów stanowią zajęcia dotyczące badań diagnostycznych. Duży nacisk kładziemy na szkolenie kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do konsultowania pacjentów i budowania relacji farmaceuta-pacjent i farmaceuta-lekarz.

W celu najlepszego wykorzystania wiedzy do świadczenia opieki przez farmaceutów stawiamy przede wszystkim na praktykę. Farmaceuci otrzymają praktyczne wskazówki i konkretne algorytmy postępowania oraz będą mieli możliwość ćwiczenia i doskonalenia prowadzenia procesu opieki farmaceutycznej, w poszczególnych jego aspektach, zgodnie z Ustawą o zawodzie farmaceuty.

Część zajęć będą prowadzić lekarze z dużym doświadczeniem klinicznym, rozumiejący potrzebę zaangażowania farmaceutów w opiekę nad pacjentem oraz potrzebę merytorycznej współpracy na linii lekarz-farmaceuta.

Studia zostały objęte patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Sylwetka

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena Bujalska-Zadrożny – farmaceuta, farmakolog, kierownik Katedry i Zakładu Farmakoterapii i Opieki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada nie tylko doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej a także zdobyte w aptece ogólnodostępnej umiejętności w pracy z pacjentami, gdzie wykorzystywała znajomość farmakoterapii w praktyce. 

W latach 2016-2019 sprawowała funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Okres ten zaowocował zdobyciem doświadczenia we współpracy ze środowiskiem lekarskim, oraz podkreśleniu roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia, zwłaszcza w zakresie opieki nad pacjentem.

adres e-mail: magdalena.bujalska@wum.edu.pl

Kadra wykładow

SEKRETARZE MERYTORYCZNI STUDIÓW - KOORDYNATORKI

 

Edycja nr
II
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona później.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja.

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry. Zajęcia obejmują 196 godzin (92 godziny wykładów i 104 godziny ćwiczeń). Zjazdy będą się odbywać w soboty i niedziele, zazwyczaj w odstępach dwutygodniowych.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Opłaty i faktury

Koszt/całkowita opłata za studia

7 500 zł

Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 7 500 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I i II semestr studiów podyplomowych: 3 750 zł za I semestr oraz 3 750 zł za II semestr 

3) opłata w systemie ratalnym - płatna po dwie raty za I i po dwie raty za II semestr studiów podyplomowych:

 •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 1 950 zł 

II rata za I semestr 1 950 zł 

 •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 1 950 zł 

II rata za II semestr 1 950 zł 

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

/sites/ckp.wum.edu.pl/files/pliki/zarzadzenie_rektora-17-2023-oplata.pdfPodejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe |WORD| ]

[  Zarządzenie Rektora WUM - opłaty za studia podyplomowe ]

Ramowy program studiów

Moduł wstępny – stanowi wprowadzenie do prawno-organizacyjnych aspektów związanych ze świadczeniem opieki farmaceutycznej. W module tym uwzględnione są zagadnienia związane z komunikacją oraz budowaniem relacji zawodowych, a także służące kształtowaniu umiejętności związanych z pozyskiwaniem, oceną i zarządzaniem informacjami, aby świadczona opieka była ukierunkowana na pacjenta i oparta na dowodach naukowych.

Moduł: Badania diagnostyczne służy utrwaleniu i rozwinięciu znajomości różnych rodzajów badań oraz umiejętności interpretacji ich wyników w zakresie niezbędnym do doraźnej oceny i/lub rutynowego monitorowania efektywności i bezpieczeństwa terapii.

Moduł: Konsultacje farmaceutyczne ma na celu wzmocnienie kompetencji merytorycznych i komunikacyjnych farmaceutów w zakresie zbierania wywiadu oraz prowadzenia konsultacji farmaceutycznych. Farmaceuci otrzymają proste wskazówki i algorytmy postępowania w przypadku wystąpienia u pacjenta wybranych objawów chorobowych.

Moduł: Opieka farmaceutyczna w chorobach przewlekłych poświęcony jest kształtowaniu kompetencji niezbędnych do profesjonalnego świadczenia opieki farmaceutycznej nad pacjentami z wybranymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, z cukrzycą i zespołem metabolicznym, z przewlekłymi chorobami układu oddechowego oraz nad pacjentami stosującymi polifarmakoterapię z powodu współwystępowania wielu chorób, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pacjentów geriatrycznych.

Moduł: Nowe świadczenia i usługi przygotowuje do świadczenia projektowanych usług: Nowy lek, Recepta kontynuowana oraz Wypis ze szpitala.

Moduł: Przeglądy lekowe pozwala lepiej poznać etapy przeglądu lekowego oraz wyćwiczyć niezbędne umiejętności: zbierania danych, oceny farmakoterapii z wykorzystaniem wybranych narzędzi oraz tworzenia planu opieki farmaceutycznej, formułowania zaleceń dla pacjenta i rekomendacji dla lekarza. Moduł uwzględnia specyfikę przeglądów przeprowadzanych okresowo oraz ad hoc.

Moduł: Indywidualny plan opieki farmaceutycznej został wyeksponowany, gdyż tworzenie i dokumentowanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej stanowi odrębne świadczenie opieki farmaceutycznej i wymaga szeregu szczególnych umiejętności: określania celów terapeutycznych oraz definiowania działań służących ich realizacji, w tym klasyfikowania i dokumentowania wykrytych problemów lekowych.

Moduł: Profilaktyka i edukacja zdrowotna pozwala przyswoić i rozwinąć znajomość poziomów profilaktyki i przypisanych im oddziaływań oraz metod edukacji zdrowotnej w celu umożliwienia farmaceutom realizowania w praktyce działalności profilaktycznej przypisanej im przez ustawę o zawodzie.

Moduł: Szczepienia służy poznaniu procedur związanych z wykonywaniem szczepienia, kwalifikacji do szczepienia oraz porad farmaceutycznych związanych ze szczepieniami.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Profesjonalna Opieka Farmaceutyczna oraz 30 punktów edukacyjnych.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa jest udział w zajęciach oraz zaliczenie egzaminu praktycznego.

Opiekun kierunku
Paulina Zielińska
Telefon
22 57 20 519
Mail
paulina.zielinska@wum.edu.pl
Kolejność wyświetlania
1