Profesjonalna opieka farmaceutyczna

O studiach

Komunikat dotyczący II edycji studiów:

Dzięki dodatkowemu wsparciu naszego partnera - firmy USP Zdrowie - każdy słuchacz II edycji studiów podyplomowych "Profesjonalna Opieka Farmaceutyczna" zostanie objęty dofinansowaniem do czesnego.

 

Celem studiów jest przygotowanie farmaceutów do profesjonalnego świadczenia opieki farmaceutycznej.

Farmaceuci poznają narzędzia i algorytmy postępowania oraz będą mieli możliwość ćwiczenia i doskonalenia prowadzenia procesu opieki farmaceutycznej zwłaszcza przeprowadzania przeglądów lekowych, tworzenia planu opieki farmaceutycznej, prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej, a także otrzymają podstawy umożliwiające im realizowanie projektowanych świadczeń: Programu Drobne Dolegliwości, Recepty Kontynuowanej, konsultacji Nowy Lek, Przekazania pacjenta hospitalizowanego do podstawowej opieki zdrowotnej oraz Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

Ponadto program studiów pozwala na ugruntowanie oraz pogłębienie kompetencji merytorycznych związanych z konsultowaniem pacjentów w związku z występowaniem doraźnych dolegliwości i objawów, wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Absolwenci studiów zdobędą także niezbędne do sprawowania opieki farmaceutycznej kompetencje komunikacyjne, umożliwiające im profesjonalne konsultowanie pacjenta oraz budowanie relacji zawodowych na linii farmaceuta-lekarz.

Istotnym elementem programu studiów są zajęcia dotyczące badań diagnostycznych ukierunkowane na wzmocnienie umiejętności oceny farmakoterapii.

Studia zostały objęte patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Adresaci
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie dyplomu studiów magisterskich.
Kierownik studiów

Prof. dr hab. n. farm. i n. o zdr. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Słowo od kierownika

Dlaczego warto studiować z nami?

Studia podyplomowe „Profesjonalna opieka farmaceutyczna” mają na celu przygotowanie farmaceutów do kompetentnego świadczenia opieki farmaceutycznej. Program studiów obejmuje zagadnienia, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i rozumienia najważniejszych chorób przewlekłych, wybranych objawów i dolegliwości oraz zdobycie umiejętności praktycznych istotnych dla świadczenia opieki farmaceutycznej. Zależy nam, aby wzmocnić umiejętności farmaceutów związane z oceną farmakoterapii, dlatego część programu studiów stanowią zajęcia dotyczące badań diagnostycznych. Duży nacisk kładziemy na szkolenie kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do konsultowania pacjentów i budowania relacji farmaceuta-pacjent i farmaceuta-lekarz.

W celu najlepszego wykorzystania wiedzy do świadczenia opieki przez farmaceutów stawiamy przede wszystkim na praktykę. Farmaceuci otrzymają praktyczne wskazówki i konkretne algorytmy postępowania oraz będą mieli możliwość ćwiczenia i doskonalenia prowadzenia procesu opieki farmaceutycznej, w poszczególnych jego aspektach, zgodnie z Ustawą o zawodzie farmaceuty.

Część zajęć będą prowadzić lekarze z dużym doświadczeniem klinicznym, rozumiejący potrzebę zaangażowania farmaceutów w opiekę nad pacjentem oraz potrzebę merytorycznej współpracy na linii lekarz-farmaceuta.

Studia zostały objęte patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Sylwetka

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena Bujalska-Zadrożny – farmaceuta, farmakolog, kierownik Katedry i Zakładu Farmakoterapii i Opieki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada nie tylko doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej a także zdobyte w aptece ogólnodostępnej umiejętności w pracy z pacjentami, gdzie wykorzystywała znajomość farmakoterapii w praktyce. 

W latach 2016-2019 sprawowała funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Okres ten zaowocował zdobyciem doświadczenia we współpracy ze środowiskiem lekarskim, oraz podkreśleniu roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia, zwłaszcza w zakresie opieki nad pacjentem.

adres e-mail: magdalena.bujalska@wum.edu.pl

Kadra wykładow

SEKRETARZE MERYTORYCZNI STUDIÓW - KOORDYNATORKI

 

Edycja nr
III
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

POF 3

Zasady przyjęć na studia

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona później.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie dyplomu studiów magisterskich.

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry. Zajęcia obejmują 188 godzin (92 godziny wykładów i 96 godziny ćwiczeń). Zjazdy będą się odbywać w soboty i niedziele, zazwyczaj w odstępach dwutygodniowych.
Termin składania dokumentów w systemie IRK
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć do dziekanatu po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata. 

Planowany termin rozpoczęcia
Opłaty i faktury

Koszt/całkowita opłata za studia

7 500 zł

Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 7 500 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I i II semestr studiów podyplomowych: 3 750 zł za I semestr oraz 3 750 zł za II semestr 

3) opłata w systemie ratalnym - płatna po dwie raty za I i po dwie raty za II semestr studiów podyplomowych:

  •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 1 950 zł 

II rata za I semestr 1 950 zł 

  •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 1 950 zł 

II rata za II semestr 1 950 zł 

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

/sites/ckp.wum.edu.pl/files/pliki/zarzadzenie_rektora-17-2023-oplata.pdfPodejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe |WORD| ]

[  Zarządzenie Rektora WUM - opłaty za studia podyplomowe ]

Ramowy program studiów

Moduł: Podstawy opieki farmaceutycznej – stanowi wprowadzenie do prawno-organizacyjnych aspektów związanych ze świadczeniem opieki farmaceutycznej. W module tym uwzględnione są zagadnienia związane z komunikacją oraz budowaniem relacji zawodowych, a także służące kształtowaniu umiejętności związanych z pozyskiwaniem, oceną i zarządzaniem informacjami, aby świadczona opieka była ukierunkowana na pacjenta i oparta na dowodach naukowych.

Moduł: Badania diagnostyczne służy przede wszystkim utrwaleniu i rozwinięciu umiejętności interpretacji wyników badań w zakresie niezbędnym do doraźnej oceny i/lub rutynowego monitorowania efektywności i bezpieczeństwa terapii.

Moduł: Konsultacje farmaceutyczne ma na celu wzmocnienie kompetencji merytorycznych i komunikacyjnych farmaceutów w zakresie zbierania wywiadu oraz prowadzenia konsultacji farmaceutycznych. Farmaceuci otrzymają proste wskazówki i algorytmy postępowania w przypadku wystąpienia u pacjenta wybranych objawów.

Moduł: Opieka farmaceutyczna w chorobach przewlekłych poświęcony jest kształtowaniu kompetencji niezbędnych do profesjonalnego świadczenia opieki farmaceutycznej nad pacjentami z wybranymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, z cukrzycą i zespołem metabolicznym, z przewlekłymi chorobami układu oddechowego oraz nad pacjentami stosującymi polifarmakoterapię z powodu współwystępowania wielu chorób, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pacjentów geriatrycznych.

Moduł: Nowe świadczenia i usługi przygotowuje do realizacji świadczeń: Nowy lek, Recepta kontynuowana oraz Wypis ze szpitala.

Moduł: Przeglądy lekowe pozwala trenować przeprowadzanie przeglądu lekowego oraz wyćwiczyć niezbędne umiejętności: zbierania danych, oceny farmakoterapii z wykorzystaniem wybranych narzędzi oraz tworzenia planu opieki farmaceutycznej, formułowania zaleceń dla pacjenta i rekomendacji dla lekarza. Moduł uwzględnia specyfikę przeglądów przeprowadzanych okresowo oraz ad hoc.

Moduł: Indywidualny plan opieki farmaceutycznej został wyeksponowany, gdyż tworzenie i dokumentowanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej stanowi odrębne świadczenie opieki farmaceutycznej i wymaga szeregu szczególnych umiejętności: określania celów terapeutycznych oraz definiowania działań służących ich realizacji, w tym klasyfikowania i dokumentowania wykrytych problemów lekowych.

Moduł: Profilaktyka i edukacja zdrowotna pozwala przyswoić i rozwinąć znajomość poziomów profilaktyki i przypisanych im oddziaływań oraz metod edukacji zdrowotnej w celu umożliwienia farmaceutom realizowania w praktyce działalności profilaktycznej.

Moduł: Stany nagłe służy przypomnieniu i doskonaleniu umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Profesjonalna Opieka Farmaceutyczna oraz 30 punktów edukacyjnych.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa jest udział w zajęciach oraz zaliczenie egzaminu.

Opiekun kierunku
Paulina Zielińska
Telefon
22 57 20 519
Mail
paulina.zielinska@wum.edu.pl
Partnerzy

logotypy-razem2.jpg

Kolejność wyświetlania
1