Farmacja w biznesie

O studiach

„Farmacja w biznesie” to roczne studia podyplomowe przeznaczone dla osób, które wiążą swą obecną lub przyszłą karierę z przemysłem farmaceutycznym. Jest to pierwsza w Polsce tego typu oferta studiów podyplomowych, dająca słuchaczom holistyczne spojrzenie na branżę farmaceutyczną. Nowy kierunek studiów powstał jako rezultat podpisanego listu intencyjnego o współpracy merytorycznej pomiędzy WUM a firmą AstraZeneca. 

Program kierowany jest do absolwentów studiów drugiego stopnia bądź jednolitych magisterskich. Celem studiów podyplomowych „Farmacja w biznesie” jest wykształcenie wykwalifikowanych specjalistów posiadających głębokie zrozumienie mechanizmów rynku farmaceutycznego. Absolwenci będą znakomicie rozumieć funkcjonowanie firm farmaceutycznych na rynku oraz poznają krajowe i globalne uwarunkowania funkcjonowania przemysłu lekowego.

Kierunek obejmuje następujące moduły tematyczne: 
•    rynek farmaceutyczny globalnie i lokalnie, 
•    ekosystem życia leku, 
•    organizacja systemu ochrony zdrowia w polsce, 
•    medical i regulatory affairs, 
•    market access, 
•    marketing i sprzedaż, 
•    legal,
•    dystrybucja, 
•    finanse, 
•    komunikacja, 
•    wytwarzanie leku, 
•    wady jakościowe, 
•    zarządzanie projektami w praktyce, 
•    badania kliniczne.

 

 

Adresaci
Oferta kierowana jest w szczególności do absolwentów farmacji bądź kierunków medycznych (medycyna, stomatologia, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, analityka medyczna), przyrodniczych (biologia, chemia, biotechnologia); biznesowych (zarządzanie, prawo).
Kierownik studiów

Kierownik studiów

dr Anna Kowalczuk

Doktor nauk farmaceutycznych,  menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze farmaceutycznym, w szczególności R&D, partnerstwa publiczno-prywatnego, rejestracji oraz kontroli jakości produktów leczniczych. Była dyrektor Narodowego Instytutu Leków, w latach 2015-2017 kierowała polskim OMCLem.

Były członek Komisji ds. Produktów Leczniczych przy Prezesie URPLWMiPB, ekspert grup doradczych EDQM oraz Komisji Farmakopei Europejskiej.

Autorka licznych artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wykładowca na konferencjach i kursach podyplomowych adresowanych do farmaceutów. Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, oraz Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

 

 

 

Sekretarz merytoryczny studiów

mgr Monika Miłosz

Językoznawczyni, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi badania nad retoryką zdrowotną w dyskursie publicznym. Związana z sektorem Public Relations i Public Affairs w ochronie zdrowia od 5 lat. Współprowadziła biura prasowe i współtworzyła kampanie edukacyjne dla klientów takich jak Pfizer, Roche, Novartis czy Warsaw Genomics. W AstraZeneca odpowiada za komunikację zewnętrzną. Jest alumnką Programu Liderzy Ochrony Zdrowia oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, a także Zespołu Języka w Medycynie Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 

 

 

Kadra wykładow

Wykładowcami przedmiotów akademickich nowego kierunku będą praktycy z wieloletnim doświadczeniem – w tym kadra wysokiego szczebla – lekarze, menadżerowie firmy AstraZeneca, farmaceuci i przedstawiciele Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.  Zaangażowanie wielu specjalistów-praktyków pozwoli studentom na dogłębne poznanie funkcjonowania branży farmaceutycznej w różnych jej aspektach – od badań klinicznych i procesu wprowadzania leku na rynek, przez aspekty prawne po komunikację korporacyjną. 

Edycja nr
I
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona później.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Studia kierowane są do absolwentów studiów drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich. Kandydat powinien posiadać ogólną wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz wyrażać zainteresowanie tą tematyką.

Czas trwania studiów
2 semestry (161 h zajęć), 2-dniowe zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele (10 zjazdów dydaktycznych).
Termin składania dokumentów w systemie IRK
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
7 200 zł
Opłaty i faktury

Koszt/całkowita opłata za studia

7 200 zł

Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 7 200 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I i II semestr studiów podyplomowych: 3 600 zł za I semestr oraz 3 600 zł za II semestr 

3) opłata w systemie ratalnym - 7 500 zł - płatna po dwie raty za I i po dwie raty za II semestr studiów podyplomowych:

  •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 1 875 zł 

II rata za I semestr 1 875 zł 

  •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 1 875 zł 

II rata za II semestr 1 875 zł 

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

 

wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe |WORD| ]

/sites/ckp.wum.edu.pl/files/pliki/zarzadzenie-rektora-wum-oplaty-za-studia-podyplomowe.pdf

Termin rozpoczęcia
Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu jest udział w zajęcia(możlwa jedna nieobecność - jeden cały zjazd lub dwa niezależne dni) oraz zdanie egzaminu końcowego.

Opiekun kierunku
Martyna Anioł-Staciwa
Telefon
22 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl
Partnerzy

 

AstraZeneca to innowacyjna firma biofarmaceutyczna o korzeniach brytyjsko-szwedzkich, znajdująca się w czołówce największych i najbardziej innowacyjnych firm tego sektora na świecie. Z myślą o pacjentach w AstraZeneca opracowywane są i wytwarzane nowoczesne leki pomagające zwalczać choroby, które stanowią największe wyzwania współczesnej medycyny.

W Polsce AstraZeneca zatrudnia ponad 3000 osób, z czego ponad 1 500 osób zajmuje się kluczowymi procesami badawczo-rozwojowymi w skali światowej. W 2020 roku AstraZeneca jako pierwsza globalna firma biotechnologiczna uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadawany przez Ministra Rozwoju, potwierdzając tym samym swoją istotną rolę w rozwoju polskiego systemu innowacji w obszarze ochrony zdrowia.