Metodologia Badań Klinicznych

O studiach

Międzynarodowe środowisko ekspertów zajmujących się badaniami klinicznymi bardzo dobrze ocenia Polskę pod względem przestrzegania wysokich standardów stosowanych procedur klinicznych, co przekłada się na rozwój tego sektora w naszym kraju. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy w zakresie planowania, metodologii i prowadzenia badań klinicznych oraz zapoznanie się z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi prowadzenia badań klinicznych. Słuchacze będą mogli zdobyć doświadczenie w zakresie oceny bezpieczeństwa produktu leczniczego, zasad rejestracji produktów leczniczych, przepisów prawa odnoszących się do badań klinicznych, regulacji związanych z ubezpieczaniem tych badań, jak również poznać praktyczne reguły kontaktu między pacjentem a zespołem badawczym.

 

Uprzejmie informujemy, że zajęcia bedą odbywały się w trybie STACJONARNYM. 

 

Adresaci
Studia przeznaczone są dla pracowników jednostek klinicznych i naukowych, jak również osób, które prowadzą badania na zlecenie. Dedykowane są również obecnym lub przyszłym pracownikom działów medycznych firm farmaceutycznych lub firm typu CRO (Contract Research Organization) i SMO (Site Management Organization).
Zakładane efekty kształcenia

Po zakończeniu studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę z zakresu:
1. Dobrej Praktyki Klinicznej
2. Aktualnych uwarunkowań prawnych związanych z prowadzeniem badań klinicznych
3. Bioetyki
4. Medycyny opartej na faktach (EBM)
5. Podstaw farmakoterapii w głównych dziedzinach terapeutycznych
6. Zasad projektowania badania klinicznego
7. Biostatystyki i zarządzania danymi
8. Zasad prowadzenia badania klinicznego w ośrodku badawczym
9. Zasad monitorowania badania klinicznego
10. Pharmacovigilance
11. Zarządzania projektem
12. Kontraktowania badań klinicznych

Absolwent zdobędzie również umiejętności zaplanowania projektu, faz badania klinicznego, przygotowania dokumentacji, pozna podstawy monitorowania badania klinicznego i opracowania kontraktów oraz zasady postępowania w trakcie audytu i inspekcji. Ponadto, w zakresie kompetencji społecznych nabędzie doświadczenie w procesie uzyskiwania świadomej zgody uczestnika badania klinicznego, posiądzie umiejętność udzielania rzetelnej informacji o regułach prowadzenia badań oraz współpracy w ramach projektu.

Kierownik studiów

"Dlaczego warto?

Badania kliniczne to bardzo dynamicznie rozwijająca się branża, bez której nie możliwy jest postęp w medycynie. Ci którzy zwiążą się zawodowo z badaniami klinicznymi będą należeć do grona twórców tego postępu. Podstawą badań klinicznych jest ich metodologia, która zmienia się wraz ze zmianą przepisów, dostępnością nowych metod i form terapii. Studia podyplomowe Metodologia Badań Klinicznych odnaleźć się w bardzo szerokiej dziedzinie wiedzy jaką są badania kliniczne. Z sukcesem przeprowadzimy ten kierunek studiów od ośmiu lat. Naszymi słuchaczami są osoby pochodzące z różnych części Polski i z zagranicy, pracownicy działów badań klinicznych firm farmaceutycznych, CRO, lekarze badacze oraz przedstawiciele władz regulatorowych."

Dr hab.n.med. Maciej Siński - kierownik naukowy kierunku


 Dr hab.n.med. Maciej Siński

Lekarz, Badacz, Wykładowca

Praktyk i ekspert w zakresie badań klinicznych, zajmujący się badaniami od 20 lat. Ma długoletnie doświadczenie w projektowaniu badań klinicznych. Przez wiele lat zajmował się ich koordynacją i prowadzeniem jako badacz. Ma także bezpośrednie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad badaniami klinicznymi. Od 8 lat kierownik naukowy studiów podyplomowych Metodologia Badań Klinicznych WUM, których jest współtwórcą i autorem programu. Współautor i członek komitetu redakcyjnego podręcznika Badania Kliniczne pod redakcją Teresy Brodniewicz.  Członek Stowarzyszenia GCPpl, w latach 2013-2015 członek zarządu. Aktywnie pracujący lekarz kardiolog i badacz.

Edycja nr
XVI
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

 

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA REKRUTACJI LUTY 2024 R. 

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona później.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (minimum I stopnia - licencjackich) z zakresu nauk biomedycznych lub posiadanie udokumentowanego doświadczenia w badaniach klinicznych. W drugim przypadku wnioski rozpatrywane będą indywidualnie przez kierownika naukowego studiów.

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry. Zajęcia obejmują 231 godzin (215 godzin wykładów, 16 godzin warsztatów). Zjazd obywają się w odstępach dwutygodniowych (w soboty i niedziele).
Termin składania dokumentów w systemie IRK
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
8 000 zł
Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 8 000 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I i II semestr studiów podyplomowych: 4 000 zł za I semestr oraz 4 000 zł za II semestr 

3) opłata w systemie ratalnym - płatna po dwie raty za I i po dwie raty za II semestr studiów podyplomowych:

  •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 2 050 zł 

II rata za I semestr 2 050 zł 

  •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 2 050 zł 

II rata za II semestr 2 050 zł 

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ Informacje o płatniku faktury ]

[ wzór umowy |WORD| ]

[ Zarządzenie Rektora WUM - opłaty za studia podyplomowe ]

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych metodologia badań klinicznych.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie materiału zawartego w programie studiów, przygotowanie prezentacji w ramach sesji moderowanej i zdanie egzaminu końcowego.

Opiekun kierunku
Martyna Anioł-Staciwa
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl
Kolejność wyświetlania
2