Prawo medyczne w ochronie zdrowia

O studiach

W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania norm prawnych w ochronie zdrowia oraz wykreują umiejętności praktyczne w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa związanych z „prawem medycznym”. Słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną, stanowiącą podstawę do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania zawodu medycznego i funkcjonowania podmiotów leczniczych. Ponadto słuchacze posiądą umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne wykorzystywania wiedzy teoretycznej na płaszczyźnie oceny i interpretacji aktualnie obowiązującego prawa, jak również oceny dokumentów (np. umów o pracę, czy cywilnoprawnych) po kątem ich zgodności z prawem i maksymalnego zabezpieczenia dla osób, których dotyczą. W celu osiągnięcia optymalnych efektów kształcenia połączono edukację teoretyczną z odpowiadnimi materiałami praktycznymi w formie case study. Jednocześnie uczestnicy uzyskują możliwość zapoznania się z wzorami dokumentów, których treść ma bezpośredni związek z ograniczeniem, a w wielu przypadkach wyeliminowaniem roszczeń majątkowych osób pobierających świadczenia zdrowotne.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Adresaci
Adresatami studiów podyplomowych są osoby wykonujące zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub prowadzą indywidulaną lub grupową praktykę zawodową. Zakres merytoryczny studiów odpowiada również potrzebom osób zarządzających podmiotami leczniczymi i prowadzących obsługę administracyjno-prawną takich podmiotów. Adresatami studiów mogą być także osoby wykonujące zawody medyczne, osoby wykonujące zawody nieregulowane, które mają bezpośredni związek z ochroną zdrowia, kadra menedżerska związana z funkcjonowaniem i organizacją podmiotów leczniczych oraz osoby wykonujące czynności związane z kontraktowaniem i kontrolą udzielania świadczeń zdrowotnych na płaszczyźnie współpracy podmiotów leczniczych z NFZ.
Zakładane efekty kształcenia

a. nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu prawa związanego z ochroną zdrowia b. uzyskanie umiejętności praktycznych dających możliwość poruszania się na poszczególnych płaszczyznach związanych z organizacją, udzielaniem i kontrolą świadczeń zdrowotnych c. uzyskanie umiejętności „miękkich” niezbędnych do inicjowania i prowadzenia procesu mediacyjnego ze świadczeniobiorcami, którzy noszą się z zamiarem zainicjowania roszczeń majątkowych w związku z niepowodzeniem w leczeniu, niepożądanymi zdarzeniami medycznymi lub czynami niedozwolonymi w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych d. możliwość zapoznania się z wzorami dokumentów związanych, między innymi z prowadzeniem dokumentacji medycznej dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych, wzorami umów cywilnoprawnych, umów o zatrudnienie zawieranych w trybie Kodeksu Pracy, itp.

Kierownik studiów

Justyna Król – Całkowska - dr n. prawn., dr n. med., dr hab. n. o zdrowiu, prof. nadzw. 

Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Uczelni Łazarskiego, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca prawa medycznego na studiach SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia w Warszawie.

Specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego, autorka kilkunastu monografii dotyczących problematyki prawa w ochronie zdrowia, szkoleniowiec kadry medycznej, menedżerskiej i prawniczej zatrudnionej w strukturach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, właścicielka firmy prowadzącej działalność w obszarze doradztwa prawnego dla firm medycznych, farmaceutycznych i podmiotów leczniczych.

 

Edycja nr
IV
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Rekrutacja zostanie uruchomiona w czerwcu br.

 

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona w późniejszym terminie.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku (np.: kierunki związane z wykonywaniem zawodów medycznych, prawo, zdrowie publiczne, ekonomia, kierunki związane z zarządzaniem).

Czas trwania studiów
Czas trwania studiów: Studia trwają 2 semestry. Zjazdy obywają się w odstępach dwutygodniowych (może zdarzyć się inny odstęp między zjazdami). Podczas jednego zjazdu realizowany jest program w wymiarze 16 godzin.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
7 300 zł
Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 7 300 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I i II semestr studiów podyplomowych: 3 650 zł za I semestr oraz 3 650 zł za II semestr 

3) opłata w systemie ratalnym - płatna po dwie raty za I i po dwie raty za II semestr studiów podyplomowych:

  •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 1 900 zł 

II rata za I semestr 1 900 zł 

  •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 1 900 zł 

II rata za II semestr 1 900 zł 

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

[ wzór umowy |WORD| ]

Zarządzenie Rektora WUM - opłaty za studia podyplomowe ]

Program studiów
Terminarz zjazdów

Planowane terminy zajęć do marca 2023 r.:

5-6.11; 26-27.11; 3-4.12; 17-18.12; 21-22.01; 4-5.02; 18-19.02; 4-5.03; 18-19.03

Kolejne terminy są w trakcie uzgodnień z wykładowcami.

 

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

 

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie testu cząstkowego dedykowanego poszczególnym panelom tematycznym. Dodatkowo warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena pracy własnej studentów przygotowanej w grupach (prezentacja multimedialna związana z prawem medycznym – wybór tematu z listy przygotowanej przez wykładowców). Finalnym etapem zaliczenia jest pozytywne rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru (40 pytań testowych) dotyczącego całości materiału prezentowanego w toku studiów i rozwiązanie (wskazanie rozwiązania formalnego i praktycznego) 10 casusów stanowiących opis losowo wybranych stanów faktycznych.

Opiekun kierunku
Magdalena Brzezińska
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
magdalena.brzezinska@wum.edu.pl
Kolejność wyświetlania
7