Prawo medyczne w ochronie zdrowia

O studiach

W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania norm prawnych w ochronie zdrowia oraz wykreują umiejętności praktyczne w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa związanych z „prawem medycznym”. Słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną, stanowiącą podstawę do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania zawodu medycznego i funkcjonowania podmiotów leczniczych. Ponadto słuchacze posiądą umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne wykorzystywania wiedzy teoretycznej na płaszczyźnie oceny i interpretacji aktualnie obowiązującego prawa, jak również oceny dokumentów (np. umów o pracę, czy cywilnoprawnych) po kątem ich zgodności z prawem i maksymalnego zabezpieczenia dla osób, których dotyczą. W celu osiągnięcia optymalnych efektów kształcenia połączono edukację teoretyczną z odpowiadnimi materiałami praktycznymi w formie case study. Jednocześnie uczestnicy uzyskują możliwość zapoznania się z wzorami dokumentów, których treść ma bezpośredni związek z ograniczeniem, a w wielu przypadkach wyeliminowaniem roszczeń majątkowych osób pobierających świadczenia zdrowotne.

 

Adresaci
Adresatami studiów podyplomowych są osoby wykonujące zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub prowadzą indywidulaną lub grupową praktykę zawodową. Zakres merytoryczny studiów odpowiada również potrzebom osób zarządzających podmiotami leczniczymi i prowadzących obsługę administracyjno-prawną takich podmiotów. Adresatami studiów mogą być także osoby wykonujące zawody medyczne, osoby wykonujące zawody nieregulowane, które mają bezpośredni związek z ochroną zdrowia, kadra menedżerska związana z funkcjonowaniem i organizacją podmiotów leczniczych oraz osoby wykonujące czynności związane z kontraktowaniem i kontrolą udzielania świadczeń zdrowotnych na płaszczyźnie współpracy podmiotów leczniczych z NFZ.
Zakładane efekty kształcenia

a. nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu prawa związanego z ochroną zdrowia b. uzyskanie umiejętności praktycznych dających możliwość poruszania się na poszczególnych płaszczyznach związanych z organizacją, udzielaniem i kontrolą świadczeń zdrowotnych c. uzyskanie umiejętności „miękkich” niezbędnych do inicjowania i prowadzenia procesu mediacyjnego ze świadczeniobiorcami, którzy noszą się z zamiarem zainicjowania roszczeń majątkowych w związku z niepowodzeniem w leczeniu, niepożądanymi zdarzeniami medycznymi lub czynami niedozwolonymi w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych d. możliwość zapoznania się z wzorami dokumentów związanych, między innymi z prowadzeniem dokumentacji medycznej dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych, wzorami umów cywilnoprawnych, umów o zatrudnienie zawieranych w trybie Kodeksu Pracy, itp.

Kierownik studiów

Justyna Król – Całkowska - dr n. prawn., dr n. med., dr hab. n. o zdrowiu, prof. nadzw. 

Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Uczelni Łazarskiego, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca prawa medycznego na studiach SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia w Warszawie.

Specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego, autorka kilkunastu monografii dotyczących problematyki prawa w ochronie zdrowia, szkoleniowiec kadry medycznej, menedżerskiej i prawniczej zatrudnionej w strukturach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, właścicielka firmy prowadzącej działalność w obszarze doradztwa prawnego dla firm medycznych, farmaceutycznych i podmiotów leczniczych.

 

Edycja nr
IV
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Rekrutacja na IV edycję trwa!

 

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona w późniejszym terminie.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku (np.: kierunki związane z wykonywaniem zawodów medycznych, prawo, zdrowie publiczne, ekonomia, kierunki związane z zarządzaniem).

Czas trwania studiów
Czas trwania studiów: Studia trwają 2 semestry. Zjazdy obywają się w odstępach dwutygodniowych (może zdarzyć się inny odstęp między zjazdami). Podczas jednego zjazdu realizowany jest program w wymiarze 16 godzin.
Termin składania dokumentów w systemie IRK
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
7 300 zł
Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 7 300 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I i II semestr studiów podyplomowych: 3 650 zł za I semestr oraz 3 650 zł za II semestr 

3) opłata w systemie ratalnym - płatna po dwie raty za I i po dwie raty za II semestr studiów podyplomowych:

  •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 1 900 zł 

II rata za I semestr 1 900 zł 

  •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 1 900 zł 

II rata za II semestr 1 900 zł 

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

[ wzór umowy |WORD| ]

Zarządzenie Rektora WUM - opłaty za studia podyplomowe ]

Program studiów
Terminarz zjazdów

 

 

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

 

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zdanie testowego egzaminu końcowego.

Opiekun kierunku
Magdalena Brzezińska
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
magdalena.brzezinska@wum.edu.pl
Kolejność wyświetlania
7