SGH-WUM MBA

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłaszają nabór na nowe studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w języku polskim, wspólnie tworzone przez jedne z najlepszych uczelni w Polsce, skierowane do kadry zarządzającej oraz specjalistów pracujących w ochronie zdrowia. Studia realizowane będą według autorskiego programu przygotowanego przez doświadczonych praktyków i najlepszych pracowników naukowych obydwu uczelni. 

SGH – WUM MBA – dla kogo?:

 1. osób zajmujących stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych i innych jednostkach działających w ochronie zdrowia, w ramach zarządzania ogólnego, a także zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, kwestiami administracyjno-technicznymi;
 2. pracujących w administracji publicznej w obszarze ochrony zdrowia min. Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, strukturach samorządowych;
 3. właścicieli dużych, średnich i małych przedsiębiorstw działających w ochronie zdrowia min. niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw medycznych);
 4. pracowników firm farmaceutycznych.

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który potrafi kierować podmiotem funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia. Podejmuje decyzje menedżerskie. Porusza się w przestrzeni ICT. Posiada niezbędne kompetencje społeczne. Akceptuje, że ochrona zdrowia to dobro publiczne, ale również rozumie mechanizmy rynkowe w tym obszarze. Zna realia ochrony zdrowia, w tym szczególnie aspekty społeczne i etyczne.

Wymagania ogólne naboru:

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku, udokumentowane przynajmniej roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz rozmowa kwalifikacyjna.


Rozpoczęcie naboru: 1 września 2016
Rozpoczęcie I edycji programu: luty 2017

Etapy rekrutacji:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego od 1 września) oraz załączenie doń wymaganych dokumentów:
  1. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  2. dokumenty potwierdzające wymagany okres doświadczenia zawodowego (zaświadczenie od pracodawcy lub odpis z KRS)
  3. list motywacyjny, z zaznaczonym jasnym celem podjęcia studiów SGH-WUM MBA (maks. strona A4)
  4. CV, jeśli zawiera ważne informacje nieuwzględnione w kwestionariuszu
  5. zdjęcie paszportowe (rozmiar 236 pikseli x 295 pikseli; rozdzielczość fotografii minimum 300 dpi)
  6. notka biograficzna opisująca wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w trzeciej osobie (długość 800 – 1000 znaków ze spacjami)
  7. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (potwierdzenie dokonania wpłaty w pliku pdf)
 2. Rozmowa kwalifikacyjna – terminy rozmów są ustalane indywidualnie.

Po weryfikacji dokumentów, kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną. Celem rozmowy jest ocena kandydata jako przyszłego studenta programu SGH-WUM MBA. Po rozmowach z kandydatami dokonuje się wyboru grupy studentów najlepiej spełniającej warunki wstępne kwalifikacji na studia SGH-WUM MBA.

Czas trwania studiów:
Studia trwają cztery semestry (550 h godzin zajęć). Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w piątek i sobotę, z wyjątkiem wakacji, świąt.

Opłaty obowiązujące w I edycji SGH–WUM MBA:
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 300 zł.
Opłata za studia: 33 900 zł. Płatności można dokonywać w ratach.

Warunki ukończenia studiów oraz uzyskania dyplomu:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz wykonanie pracy dyplomowej (indywidualnej bądź grupowej) pod nadzorem naukowym promotora, uzyskanie pozytywnej opinii recenzenta oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykładowcy:
Kadrę programu SGH-WUM MBA tworzą doświadczeni wykładowcy z Polski i ze świata, najlepsi wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz eksperci zewnętrzni posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania własnej wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

 

Lp.

Przedmiot/ blok zajęć

Liczba godzin zajęć

1

Przywództwo i zachowania w organizacji

36

2

Zarządzanie strategiczne

36

3

Ekonomia menedżerska

36

4

Zdrowie publiczne

12

5

Statystyka i analiza decyzji

36

6

Zarządzanie zasobami ludzkimi

24

7

Rachunkowość finansowa

24

8

Marketing i komunikacja w ochronie zdrowia

24

9

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

36

10

Nowe technologie w ochronie zdrowia Cz. 1

12

11

Zarządzanie projektami

24

12

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

24

13

Zarządzanie finansami

36

14

Prawne i etyczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia

30

15

Nowe technologie w ochronie zdrowia Cz. 2

12

16

Ekonomia ochrony zdrowia (plus Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne)

30

17

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

24

18

Audyt i kontrola wewnętrzna

12

19

Negocjacje

24

20

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

12

21

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego przez szpitale

12

22

HTA

6

23

Prawne i organizacyjne aspekty badań klinicznych

6

24

Zarządzanie kryzysowe

12

25

Spotkanie z ekspertem

10

26

Praca dyplomowa

30

 

Razem

 

580

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, finansowania studiów oraz wykładowców programu są dostępne na naszej stronie internetowej http://sghwummba.wum.edu.pl/.

Osoby zainteresowane otrzymaniem szerszych informacji na temat procesu rekrutacji, prosimy o kontakt na adres ckp@wum.edu.pl