Kursy doskonalące

Wniosek na kurs doskonalący

 

 

 


Zasady rekrutacji na kursy doskonalące:

Zgłaszanie kursów doskonalących (odpłatnych dla uczestników)

 • Wszystkie kursy organizowane przez jednostki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego muszą być zarejestrowane w Centrum Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej Centrum.
 • W celu zarejestrowania kursu należy wypełnić i przesłać do Centrum formularz zgłoszeniowy kursu w jednym oryginalnym egzemplarzu.
 • Wnioski o zarejestrowanie kursu na kolejny rok kalendarzowy należy przesłać do Centrum do 4 czerwca roku poprzedniego.
 • Kursy doskonalące są odpłatne dla uczestników – opłata musi pokryć przewidywane koszty szkolenia. Wysokość odpłatności ustala organizator.
 • Na kursach doskonalących uczestnik może uzyskać punkty edukacyjne potwierdzające dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Liczba punktów przysługująca uczestnikowi za dany kurs wynika z jego programu – 1 godzina zegarowa szkolenia odpowiada jednemu punktowi edukacyjnemu, jednak uczestnik nie może otrzymać więcej niż 40 punktów za jedno szkolenie.
 • Wnioski niekompletne (brak podpisów, pieczątek, danych) lub błędnie wypełnione nie będą przyjmowane.

Zasady rozliczania kursów doskonalących:

 • Jednostka zobowiązana jest do rozliczenia kursu niezwłocznie po jego zakończeniu.
 • Jednostka powinna złożyć do dziekanatu CKP następujące dokumenty:
  • lista obecności uczestników szkolenia z ich podpisami;
  • ostateczny program kursu;
  • kosztorys końcowy według załączonego wzoru.

W sprawach dotyczących rodzajów umów za przeprowadzone zajęcia prosimy o kontakt z dziekanatem CKP, tel. (22) 57-20-510.