Prawo medyczne w ochronie zdrowia

O studiach

W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania norm prawnych w ochronie zdrowia oraz wykreują umiejętności praktyczne w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa związanych z „prawem medycznym”. Słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną, stanowiącą podstawę do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania zawodu medycznego i funkcjonowania podmiotów leczniczych. Ponadto słuchacze posiądą umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne wykorzystywania wiedzy teoretycznej na płaszczyźnie oceny i interpretacji aktualnie obowiązującego prawa, jak również oceny dokumentów (np. umów o pracę, czy cywilnoprawnych) po kątem ich zgodności z prawem i maksymalnego zabezpieczenia dla osób, których dotyczą. W celu osiągnięcia optymalnych efektów kształcenia połączono edukację teoretyczną z odpowiadnimi materiałami praktycznymi w formie case study. Jednocześnie uczestnicy uzyskują możliwość zapoznania się z wzorami dokumentów, których treść ma bezpośredni związek z ograniczeniem, a w wielu przypadkach wyeliminowaniem roszczeń majątkowych osób pobierających świadczenia zdrowotne.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Adresaci
Adresatami studiów podyplomowych są osoby wykonujące zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub prowadzą indywidulaną lub grupową praktykę zawodową. Zakres merytoryczny studiów odpowiada również potrzebom osób zarządzających podmiotami leczniczymi i prowadzących obsługę administracyjno-prawną takich podmiotów. Adresatami studiów mogą być także osoby wykonujące zawody medyczne, osoby wykonujące zawody nieregulowane, które mają bezpośredni związek z ochroną zdrowia, kadra menedżerska związana z funkcjonowaniem i organizacją podmiotów leczniczych oraz osoby wykonujące czynności związane z kontraktowaniem i kontrolą udzielania świadczeń zdrowotnych na płaszczyźnie współpracy podmiotów leczniczych z NFZ.
Zakładane efekty kształcenia

a. nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu prawa związanego z ochroną zdrowia b. uzyskanie umiejętności praktycznych dających możliwość poruszania się na poszczególnych płaszczyznach związanych z organizacją, udzielaniem i kontrolą świadczeń zdrowotnych c. uzyskanie umiejętności „miękkich” niezbędnych do inicjowania i prowadzenia procesu mediacyjnego ze świadczeniobiorcami, którzy noszą się z zamiarem zainicjowania roszczeń majątkowych w związku z niepowodzeniem w leczeniu, niepożądanymi zdarzeniami medycznymi lub czynami niedozwolonymi w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych d. możliwość zapoznania się z wzorami dokumentów związanych, między innymi z prowadzeniem dokumentacji medycznej dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych, wzorami umów cywilnoprawnych, umów o zatrudnienie zawieranych w trybie Kodeksu Pracy, itp.

Regulamin studiów
Kierownik studiów

Justyna Zajdel – Całkowska - dr n. prawn., dr hab. n. o zdrowiu, prof. nadzw. 

Prawniczka specjalizująca się w ochronie praw lekarzy i osób wykonujących inne zawody medyczne

 Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie

 Adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 Kierownik Studiów Podyplomowych „Prawo medyczne w ochronie zdrowia” w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Wykładowca na studiach „SGH-WUM MBA w ochronie zdrowie” w Warszawie

 Autorka kilkunastu monografii z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego

 Właścicielka Kancelarii Ad REM Justyna Zajdel-Całkowska zajmującej się doradztwem prawnym dla osób wykonujących zawody medyczne i podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz farmaceutyczną.

 

Edycja nr
III
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona w późniejszym terminie.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku (np.: kierunki związane z wykonywaniem zawodów medycznych, prawo, zdrowie publiczne, ekonomia, kierunki związane z zarządzaniem).

Czas trwania studiów
Czas trwania studiów: Studia trwają 2 semestry. Zjazdy obywają się w odstępach dwutygodniowych (może zdarzyć się inny odstęp między zjazdami). Podczas jednego zjazdu realizowany jest program w wymiarze 16 godzin.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
6 000 zł
Opłaty i faktury

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ Informacje o płatniku faktury ]

[ wzór umowy |WORD| ]

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

 

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie testu cząstkowego dedykowanego poszczególnym panelom tematycznym. Dodatkowo warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena pracy własnej studentów przygotowanej w grupach (prezentacja multimedialna związana z prawem medycznym – wybór tematu z listy przygotowanej przez wykładowców). Finalnym etapem zaliczenia jest pozytywne rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru (40 pytań testowych) dotyczącego całości materiału prezentowanego w toku studiów i rozwiązanie (wskazanie rozwiązania formalnego i praktycznego) 10 casusów stanowiących opis losowo wybranych stanów faktycznych.

Opiekun kierunku
Magdalena Brzezińska
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
magdalena.brzezinska@wum.edu.pl