Metodologia Badań Klinicznych

O studiach

Międzynarodowe środowisko ekspertów zajmujących się badaniami klinicznymi bardzo dobrze ocenia Polskę pod względem przestrzegania wysokich standardów stosowanych procedur klinicznych, co przekłada się na rozwój tego sektora w naszym kraju. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy w zakresie planowania, metodologii i prowadzenia badań klinicznych oraz zapoznanie się z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi prowadzenia badań klinicznych. Słuchacze będą mogli zdobyć doświadczenie w zakresie oceny bezpieczeństwa produktu leczniczego, zasad rejestracji produktów leczniczych, przepisów prawa odnoszących się do badań klinicznych, regulacji związanych z ubezpieczaniem tych badań, jak również poznać praktyczne reguły kontaktu między pacjentem a zespołem badawczym.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Adresaci
Studia przeznaczone są dla pracowników jednostek klinicznych i naukowych, jak również osób, które prowadzą badania na zlecenie. Dedykowane są również obecnym lub przyszłym pracownikom działów medycznych firm farmaceutycznych lub firm typu CRO (Contract Research Organization) i SMO (Site Management Organization).
Zakładane efekty kształcenia

Po zakończeniu studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę z zakresu:
1. Dobrej Praktyki Klinicznej
2. Aktualnych uwarunkowań prawnych związanych z prowadzeniem badań klinicznych
3. Bioetyki
4. Medycyny opartej na faktach (EBM)
5. Podstaw farmakoterapii w głównych dziedzinach terapeutycznych
6. Zasad projektowania badania klinicznego
7. Biostatystyki i zarządzania danymi
8. Zasad prowadzenia badania klinicznego w ośrodku badawczym
9. Zasad monitorowania badania klinicznego
10. Pharmacovigilance
11. Zarządzania projektem
12. Kontraktowania badań klinicznych

Absolwent zdobędzie również umiejętności zaplanowania projektu, faz badania klinicznego, przygotowania dokumentacji, pozna podstawy monitorowania badania klinicznego i opracowania kontraktów oraz zasady postępowania w trakcie audytu i inspekcji. Ponadto, w zakresie kompetencji społecznych nabędzie doświadczenie w procesie uzyskiwania świadomej zgody uczestnika badania klinicznego, posiądzie umiejętność udzielania rzetelnej informacji o regułach prowadzenia badań oraz współpracy w ramach projektu.

Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona później.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (minimum I stopnia - licencjackich) z zakresu nauk biomedycznych lub posiadanie udokumentowanego doświadczenia w badaniach klinicznych. W drugim przypadku wnioski rozpatrywane będą indywidualnie przez kierownika naukowego studiów.

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry. Zajęcia obejmują 229 godzin (191 godzin wykładów, 38 godzin warsztatów). Zjazd obywają się w odstępach dwutygodniowych.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
8 000 zł
Opłaty i faktury

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ Informacje o płatniku faktury ]

[ wzór umowy |WORD| ]

Edycja nr
XII
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych metodologia badań klinicznych.

Warunki ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie materiału zawartego w programie studiów, przygotowanie prezentacji w ramach sesji moderowanej i zdanie egzaminu końcowego.

Opiekun kierunku
Martyna Anioł
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl