Medycyna Estetyczna

O studiach

Medycyna estetyczna to nowa gałąź medycyny, pomagająca osiągnąć i utrzymać pacjentom wysoką jakość życia poprzez poprawę atrakcyjności fizycznej oraz zapobiega skutkom starzenia się. Celem studiów jest nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny estetycznej. Studia prowadzone są w oparciu o zajęcia teoretyczne i praktyczne. W trakcie nauki słuchacze poznają procedury umożliwiające wykonanie pozachirurgicznych zabiegów o małoinwazyjnym charakterze oraz te o niewielkim stopniu inwazyjności.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Adresaci
Studia skierowane są do lekarzy oraz lekarzy dentystów wiążących swoją przyszłość z wykonywaniem zabiegów z tej dziedziny.
Zakładane efekty kształcenia

Uczestnicy studiów poprzez wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne w czołowych placówkach dermatologicznych uzyskają niezbędne podstawy do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej. Dzięki szerokiemu programowi nauczania (obejmującemu m.in. zagadnienia dotyczące budowy skóry, patologii skóry, włosów i paznokci, mechanizmów starzenia się skóry i profilaktyki starzenia) osoba po studiach znajdzie zatrudnienie w każdym gabinecie medycyny estetycznej oraz firmach związanych z branżą medycyny estetycznej.

Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutac[ji kliknij tu]

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem lekarskim i prawem wykonywania zawodu.

Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry, obejmują 247 godzin dydaktycznych. Zajęcia realizowane są w trakcie 17 zjazdów, które będą odbywały się w weekendy.
Termin składania dokumentów
Dokumenty do złożenia
Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji.
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Przy rekrutacji na studia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga! Osoby zakwalifikowane na studia przed rozpoczęciem zajęć praktycznych zobligowane są do przedłożenia w Dziekanacie Centrum:

- ważnego szczepienia HBV
- kserokopii ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
- kserokopii polisy OC - na sumę gwarancyjną nie mniejszą niz 100.000 € - polisa musi obejmować swym zakresem wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej w celach estetycznych (jest to klauzula dodatkowa)

Niedostarczenie ww. dokumentów przed rozpoczęciem zajęć praktycznych skutkuje brakiem możliwości aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
32 000 zł
Opłaty i faktury

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!! 

Opłata za studia może ulec zmianie.

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ Informacje o płatniku faktury ]

[ wzór umowy |WORD| ]

Edycja nr
IX
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych medycyna estetyczna.

Warunki ukończenie studiów

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisem do indeksu i zdanie egzaminu kończącego studia.

Opiekun kierunku
Martyna Anioł
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl