Wydawnictwo - Archiwum

O czasopiśmie

Okładka wydawnictwa

Periodyk Współczesne Problemy Nauk Medycznych – Kształcenie Podyplomowe.

„Współczesne Problemy Nauk Medycznych – Kształcenie Podyplomowe” jest nową odsłoną Periodyku „Kształcenie Podyplomowe” wydawaną od 2008 roku przez Centrum Kształcenia Podyplomowego. Od pierwszego numeru zamieszczane w Periodyku publikacje były rozszerzoną pod względem merytorycznym wersją wykładów wygłaszanych na konferencjach naukowo – szkoleniowych oraz na kursach specjalizacyjnych i doskonalących organizowanych przez CKP a także raportów z projektów badawczych realizowanych przez jednostki organizacyjne WUM. 

W skład jego Rady Redakcyjnej i Naukowej wchodzili i wchodzą wybitni specjaliści i eksperci różnych dziedzin medycyny nie tylko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Periodyk w nowej odsłonie i pod nowym tytułem będzie istotnym forum wymiany poglądów oraz nośnikiem informacji naukowej z zakresu medycyny, farmacji, biologii, zdrowia publicznego i dziedzin pokrewnych nie tylko dla absolwentów uczelni medycznych. Na jego łamach będą publikowane artykuły o charakterze naukowym, informacyjnym, poglądowym i przeglądowym. 

Dziekanat Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rozpoczął procedurę wpisania Periodyku „Współczesne Problemy Nauk Medycznych – Kształcenie Podyplomowe” na listę B wykazu czasopism naukowych, publikowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

To jaka będzie siła przekazu i głosu Uczelni w postaci artykułów zamieszczanych w periodyku na forum dyskusji zawodowej i naukowej zależy od Państwa inicjatywy i aktywności. 
Zachęcamy do współpracy z naszym Periodykiem.

Patronat honorowy: Jego Magnificencja Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zespół redakcyjny
 • Redaktor Naczelny – Dr inż. Barbara Piekarska – Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
 • Z-ca redaktora naczelnego – Dr n.med. Jacek Lewandowski – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii,
 • Redaktor Językowy – Mgr Magdalena Zielonka
 • Redaktor statystyczny – Dr n. hum. Filip Raciborski – Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
 • Redaktor tematyczny – Prof. Dr hab. n. med. Katarzyna Życińska – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
 • Sekretarz – Mgr Małgorzata Kruk – Centrum Kształcenia Podyplomowego.
Rada Programowa i Naukowa

Przewodniczący:

Prof. Dr hab. n.med. Bolesław K. Samoliński
Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM

Z-ca przewodniczącego:
Prof. Dr hab. n.med. Maciej Słodkowski
Prodziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM

Członkowie:

 • Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus – Prorektor  ds. Dydaktyczno – Wychowawczych, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski – Prorektor  do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą,
 • Prof. dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś – Dziekan I Wydziału Lekarskiego,
 • Prof. dr hab. n.med. Marek Kuch – Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii,
 • Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wydziału Lekarsko – Dentystycznego,
 • Prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego,
 • Prof. dr hab. n.med. Piotr Małkowski – Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu,
 • Prof. Dr hab. Iwona Wawer – Wydział Farmacji,
 • Prof. Dr hab. n.med. Zbigniew Gaciong – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii,
 • Dr hab. n. med Piotr Tyszko – Instytut Medycyny Społecznej,
 • Prof. dr hab. n. med Anna Kamińska –Katedra i Kliniki Neurologii,
 • Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik – Klinika Okulistyki,
 • Prof. dr hab. n.med. Longina Kłosiewicz-Latoszek – Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny,
 • Prof. dr hab. n.med. Dagna Bobilewicz – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu,
 • Prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak – Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych,
 • Prof. dr hab. n.med. Kazimierz A. Wardyn - Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej,
 • Prof. Dr hab. n.med. Leszek Królicki – Zakład Medycyny Nuklearnej,
 • Prof. dr hab. n. med. Waldemar Koszewski – Klinika Neurologii,
 • Prof. Dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk – Katedra i Klinika Otolaryngologii,
 • Prof. Dr hab. n.med. Roman Danielewicz – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego,
 • Prof. dr hab. n.med. Stanisław Radowicki – Klinika Endokrynologii Ginekologicznej,
 • Prof. Dr hab. n.med. Anna Boroń – Kaczmarska – Klinika Chorób Zakaźnych, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • Prof. Dr hab. n.med. Krystyna Pawlas – Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław,
 • Prof. Dr hab. n.med. Piotr Głuszko – Klinika i Poliklinika Reumatologii, Instytut Reumatologii im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Warszawa,
 • Dr hab. n. med. Prof. nadzw, IR Krystyna Księżopolska – Orłowska – Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Warszawa,
 • Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska – Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Instytut Reumatologii im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk – Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 
 • Dr hab. n. med. prof. nadzw. IR Marzena Olesińska – Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Instytut Reumatologii im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Warszawa,
 • Dr Andrzej Depko – Centrum Pomocy Profesjonalnej,
 • Bogdan Malinowski – MALINOWSKI & PARTNERS.

Wydawca: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Kształcenia podyplomowego
Skład i druk: Oficyna Wydawnicza WUM

Prawa autorskie zastrzeżone.
Żadna część publikacji nie może być powielana bez zgody Wydawcy.

Wytyczne dla autorów
 • Wytyczne dla autorów - pobierz plik w formacie .DOC | .PDF
Wytyczne dla recenzentów
 • Wytyczne dla recenzentów - pobierz plik w formacie .DOCX | .PDF
Wydania