Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo

O studiach

Zadaniem medycyny ubezpieczeniowej nie jest leczenie, tylko prognozowanie wpływu poszczególnych zdrowotnych czynników ryzyka oraz skutków leczenia lub jego zaniechania, na dalsze trwanie życia i jego jakość, biorąc pod uwagę również uwarunkowania środowiskowe i szeroki kontekst społeczny. Biorąc pod uwagę powyższe, nie jest ona wyłącznie praktyką medyczną, jest także nauką i choć służy celom ubezpieczeniowym, w rzeczywistości jest to szeroko rozumiana medycyna oparta na faktach. Studia mają na celu m.in. poszerzenie wiedzy o rynku ubezpieczeń w Polsce oraz zasadach jego funkcjonowania, a także z zakresu prawa medycznego oraz medycznego bezpieczeństwa pacjenta. Umożliwią poznanie produktów ubezpieczeniowych, w których wykorzystywane są aspekty medyczne. Dadzą słuchaczom teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach ubezpieczeń komercyjnych, poznanie specyfiki i zasad pracy lekarza orzecznika. Wykształcą umiejętności dotyczące oceny ryzyka ubezpieczeniowego, oceny skutków zdarzeń ubezpieczeniowych oraz prawidłowego orzekania w zakresie m.in. trwałego inwalidztwa, niezdolności do pracy.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Adresaci
Studia dedykowane są lekarzom wszystkich specjalności niezależnie od rodzaju posiadanej specjalności i stażu pracy zawodowej, pracownikom publicznych i komercyjnych placówek ochrony zdrowia, pracownikom zakładów ubezpieczeniowych
Kierownik studiów

"Studia adresowane są w szczególności do lekarzy - niezależnie od liczby lat doświadczenia zawodowego i posiadanych specjalizacji oraz do pracowników sektora ubezpieczeniowego, zajmujących się zagadnieniami oceny ryzyka i wypłaty świadczeń.

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w instytucjach ubezpieczeń komercyjnychi społecznych oraz przekazanie wiedzy i umiejętności oceny ryzyka ubezpieczeniowego, oceny skutków zdarzeń ubezpieczeniowych oraz prawidłowego orzekania w zakresie trwałego inwalidztwa oraz niezdolności do pracy. Studia realizowane są w trybie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) pozwalającego na ocenę w skali punktowej nakładu pracy studenta.

Wykładowcy to osoby z doświadczeniem praktycznym i teoretycznym, od wielu lat współpracujący z Zakładami Ubezpieczeń, firmami reasekuracyjnymi, placówkami medycznymi. Są związani z Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej od początku jego działania na rynku. Program zajęć został opracowany i jest realizowany w ścisłej współpracy i uczestnictwem ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz uznanych specjalistów z zakresu prawa medycznego."

Piotr Daniluk - kierownik studiów


Piotr Daniluk

Ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w zakresie chorób  wewnętrznych. Absolwent Studiów Podyplomowych – Zarządzanie w Służbie Zdrowia, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi  oraz – Zdrowie Publiczne Organizacja i Zarządzanie, Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego.

Autor i współtwórca systemu oceny ryzyka podmiotów leczniczych w ubezpieczeniach z tytułu OC Placówek Medycznych w PZU SA. Specjalista w zakresie definiowania i oceny rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pacjentów, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania wizytacji szpitali w celu oceny ryzyka medycznego on-site.

Dyrektor ds. medycznych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Aktywny uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych. Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Współautor Standardów Medycyny Ubezpieczeniowej, rekomendowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Członek Biura ICLAM (International Committee for Insurance Medicine) oraz Rady Międzynarodowej EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security). Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej.

 

Edycja nr
VIII
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona później

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończeniem studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku (np. kierunki związane z wykonywaniem zawodów medycznych, prawo, zdrowie publiczne, ekonomia, kierunki związane z zarządzaniem).

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry. Zajęcia realizowane są w trakcie 12 zjazdów (w tym jeden zjazd egzaminacyjny), które będą odbywały się w weekendy.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
5 500 zł
Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 5 500 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I i II semestr studiów podyplomowych: 2 750 zł za I semestr oraz 2 750 zł za II semestr 

3) opłata w systemie ratalnym - płatna po dwie raty za I i po dwie raty za II semestr studiów podyplomowych:

  •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 1 425 zł 

II rata za I semestr 1 425 zł 

  •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 1 425 zł 

II rata za II semestr 1 425 zł 

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ Informacje o płatniku faktury ]

[ wzór umowy |WORD| ]

Zarządzenie Rektora WUM - opłaty za studia podyplomowe ]

Program studiów
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych medycyna ubezpieczeniowa.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie repetytoriów z zakresu problematyki poruszanej w trakcie zajęć, przygotowanie w formie prezentacji i wygłoszenie opracowania wybranego tematu z zakresu programu zajęć. Ostateczne zaliczenie studiów odbywa się poprzez zaliczenie egzaminu testowego.

Opiekun kierunku
Paulina Zielińska
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
paulina.zielinska@wum.edu.pl
Kolejność wyświetlania
14