Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem działalności leczniczej

O studiach

Na całym świecie zagadnienia jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia należą do najbardziej aktualnych tematów. Zdarzenia niepożądane związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych stanowią poważne obciążenia dla pacjentów, systemu ochrony zdrowia oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Współczesna opieka zdrowotna kumuluje również niekorzystne trendy epidemiologiczne i demograficzne – poważnie obciążeni pacjenci,  często w zaawansowanym wieku są leczeni z użyciem skomplikowanej aparatury i inwazyjnych metod terapii. W takich przypadkach notowany jest znaczny wzrost ryzyka medycznego. W krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej powszechnie wdrażane są programy zarządzania jakością i redukcji ryzyka medycznego. Programy tworzone są z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, możliwości finansowych i organizacyjnych oraz najnowszych zdobyczy nauki i technologii. 

W naszym kraju problematyka ekspozycji na ryzyko medyczne w czasie procesu diagnostyczno - terapeutycznego i sposobów minimalizacji tego ryzyka jest stosunkowo nowa. W ostatnim czasie zauważalne są bardzo dynamiczne zmiany i przyspieszona ewolucja tego rynku, skutecznie stymulowana przez wzrost świadomości społeczeństwa - ale również przez rosnącą roszczeniowość oraz aktywną działalność kancelarii pomocy poszkodowanym.

Ryzyka medycznego nie można całkowicie wyeliminować - to oczywiste - ale poprzez umiejętne postępowanie można je znacznie zredukować. 

Celem studiów jest uzyskanie praktycznych umiejętności oraz  interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem procesów w ochronie zdrowia, w tym, elementów prawa medycznego, organizacji i zarządzania działalności leczniczej, strategii zarządzania ryzykiem w medycynie, 

W trakcie nauki słuchacze poznają systemy akredytacji, procedury walidacji, kontroli wewnętrznej, metody analityczne specyficzne dla różnych rodzajów działalności leczniczej, uzyskują umiejętności oceny podmiotów, a także zarządzania programami jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia. 

Projekt ma charakter nowatorski w skali ogólnopolskiej, zaangangażowani są w nią uznani eksperci z poszczegolnych dziedzin. Podczas opracowywania programu organizatorzy zwracali szczególną uwage na przekazanie słuchaczom przede wszystkim praktycznych aspektów w zakresie zarzadzania ryzykiem działalności leczniczej.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Adresaci
Formuła studiów jest otwarta dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich kierunków medycznych i prawniczych, przede wszystkim absolwentów uczelni medycznych, wy-działów zarządzania, administracji, prawa. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się w szczególności lekarze, pielęgniarki, reprezentanci zawodów wspomagających dyscypliny medyczne, prawnicy, kadra zarządzająca w jednostkach ochrony zdrowia, przedstawiciele organów założycielskich szpitali, pracownicy firm ubezpieczeniowych, a także wszystkich innych podmiotów realizujących działania na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa działalności leczniczej.
Zakładane efekty kształcenia

Uczestnicy studiów poprzez wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne uzyskają interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności, niezbędne dla kadry zarządzającej w ochronie zdrowia, przedstawicieli organów założycielskich placówek medycznych, pełnomocników ds. jakości, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, analityków ryzyka, osób odpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej, pracowników sektora ubezpieczeń oraz przedstawicieli zawodów prawniczych działających w szeroko rozumianym obszarze ochrony zdrowia. 

Regulamin studiów
Kierownik studiów

Dr Piotr Daniluk

Słowo od kierownika

Dlaczego warto?

Systemy opieki zdrowotnej to obszar dynamicznego rozwoju, wdrażania nowoczesnych technologii, nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych. Ubocznym, choć nieodłącznym elementem tego postępu jest wzrost ryzyka powikłań i zdarzeń niepożądanych. Utrzymanie tego ryzyka na jak najniższym poziomie wymaga równoczesnego zaangażowania i rozwoju metod zarządzania jakością i bezpieczeństwem w ochronie zdrowia. Zgodnie z aktualnymi wynikami badań, około 50% zdarzeń niepożądanych można uniknąć, dzięki prawidłowo realizowanym programom prewencji. Wiedza o zagrożeniach, monitorowanie zdarzeń niepożądanych umożliwiają budowanie systemów poprawy jakości i bezpieczeństwa, wspierających zarówno personel medyczny jak i zarządzających placówkami prowadzącymi działalność leczniczą. Organizacja opieki zdrowotnej powinna w optymalny sposób kojarzyć zasoby kadrowe, infrastrukturalne, technologiczne i finansowe aby najbardziej efektywnie realizować zadania w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Osoby wykonujące zadania w tym zakresie musza posiadać interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności, co umożliwi im ukończenie tych studiów podyplomowych. Gwarantują to autorzy programu i wykładowcy, którzy są praktykami z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania jakością i bezpieczeństwem w opiece zdrowotnej. 

 

Sylwetka

Ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w zakresie chorób  wewnętrznych. Absolwent Studiów Podyplomowych – Zarządzanie w Służbie Zdrowia, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi  oraz – Zdrowie Publiczne Organizacja i Zarządzanie, Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego.

Autor i współtwórca systemu oceny ryzyka podmiotów leczniczych w ubezpieczeniach z tytułu OC Placówek Medycznych w PZU SA. Specjalista w zakresie definiowania i oceny rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pacjentów, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania wizytacji szpitali w celu oceny ryzyka medycznego on-site.

Dyrektor ds. medycznych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Aktywny uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych. Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Współautor Standardów Medycyny Ubezpieczeniowej, rekomendowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Członek Biura ICLAM (International Committee for Insurance Medicine) oraz Rady Międzynarodowej EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security). Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, obecnie Prezes Zarządu Towarzystwa.

 

Edycja nr
I
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona później.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem  wyższym dowolnego kierunku, włącznie z licencjatem. 

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry i obejmują 210 godzin dydaktycznych. Zajęcia realizowane będą w trakcie 11 zjazdów, które będą odbywały się w soboty i niedziele.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
7 900 zł
Opłaty i faktury

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ wzór umowy |WORD| ]

Program studiów
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie pracy własnej z zakresu problematyki poruszanej w trakcie zajęć, przygotowanej w formie prezentacji i wygłoszenie opracowania wybranego tematu z zakresu programu zajęć. 

Ostateczne zaliczenie studiów odbywa się poprzez zaliczenie końcowego egzaminu pisemnego.

 

Opiekun kierunku
Martyna Anioł
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl