Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo

O studiach

Zadaniem medycyny ubezpieczeniowej nie jest leczenie, tylko prognozowanie wpływu poszczególnych zdrowotnych czynników ryzyka oraz skutków leczenia lub jego zaniechania, na dalsze trwanie życia i jego jakość, biorąc pod uwagę również uwarunkowania środowiskowe i szeroki kontekst społeczny. Biorąc pod uwagę powyższe, nie jest ona wyłącznie praktyką medyczną, jest także nauką i choć służy celom ubezpieczeniowym, w rzeczywistości jest to szeroko rozumiana medycyna oparta na faktach. Studia mają na celu m.in. poszerzenie wiedzy o rynku ubezpieczeń w Polsce oraz zasadach jego funkcjonowania, a także z zakresu prawa medycznego oraz medycznego bezpieczeństwa pacjenta. Umożliwią poznanie produktów ubezpieczeniowych, w których wykorzystywane są aspekty medyczne. Dadzą słuchaczom teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach ubezpieczeń komercyjnych, poznanie specyfiki i zasad pracy lekarza orzecznika. Wykształcą umiejętności dotyczące oceny ryzyka ubezpieczeniowego, oceny skutków zdarzeń ubezpieczeniowych oraz prawidłowego orzekania w zakresie m.in. trwałego inwalidztwa, niezdolności do pracy.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Adresaci
Studia dedykowane są lekarzom wszystkich specjalności niezależnie od rodzaju posiadanej specjalności i stażu pracy zawodowej, pracownikom publicznych i komercyjnych placówek ochrony zdrowia, pracownikom zakładów ubezpieczeniowych
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona później

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończeniem studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku (np. kierunki związane z wykonywaniem zawodów medycznych, prawo, zdrowie publiczne, ekonomia, kierunki związane z zarządzaniem).

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry. Zajęcia realizowane są w trakcie 12 zjazdów (w tym jeden zjazd egzaminacyjny), które będą odbywały się w weekendy.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
5 500 zł
Opłaty i faktury

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ Informacje o płatniku faktury ]

[ wzór umowy |WORD| ]

Edycja nr
VIII
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych medycyna ubezpieczeniowa.

Warunki ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie repetytoriów z zakresu problematyki poruszanej w trakcie zajęć, przygotowanie w formie prezentacji i wygłoszenie opracowania wybranego tematu z zakresu programu zajęć. Ostateczne zaliczenie studiów odbywa się poprzez zaliczenie egzaminu testowego.

Opiekun kierunku
Martyna Anioł
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl