Medycyna prewencyjna, regeneracyjna i przeciwstarzeniowa

O studiach

Studia mają na celu zapewnienie zaawansowanej edukacji medycznej w zakresie promocji zdrowia, wellness, zapobiegania i prowadzenia chorób metabolicznych w oparciu o EBM (Evidence Based Medicine) i jej metaboliczne, funkcjonalne i żywieniowe aspekty. Studia mają na celu dostarczenie nowoczesnej wiedzy opartej na przełomowych treściach badawczych, przedstawionej przez kompetentnych profesjonalistów w swoich dziedzinach, która umocni i zapewni kompleksowość praktyki lekarskiej słuchaczy, gwarantując im zawodowy sukces.  

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Zakładane efekty kształcenia

Po zakończeniu studiów słuchacz będzie:

 • znał metaboliczne, funkcjonalne i żywieniowe aspekty chorób wieku dojrzałego;
 • potrafił wyjaśnić różnicę między objawami chorób wymagającymi leczenia środkami farmakologicznymi i zabiegami chirurgicznymi, a objawami wynikającymi ze zmian stylu życia;
 • znał wszystkie etapy procesu odżywiania: trawienie, wchłanianie, przyswajanie, depozytowanie i utlizację wszystkich niezbędnych składników odżywczych;
 • znał kluczowe elementy zdrowego ekosystemu jelita wraz z prekursorami probiotyków i prebiotyków dla optymalnego funkcjonowania układu odpornościowego;
 • potrafił przeanalizować nawyki i aktywność fizyczną pacjenta i opracować odpowiednie zalecenia dotyczące fizykoterapii;
 • potrafił ocenić główne drogi wejścia toksyn do organizmu pacjenta oraz główne zasady detoksykacji;
 • umiał przeanalizować postawę i osobowość, a także poziom stresu pacjenta, ponieważ mogą one być częścią zwiększonego ryzyka zachorowalności pacjenta;
 • umiał wyszczególnić główne składowe, stanowiące "mechanizmy obronne gospodarza" w ludzkim ciele, w celu przywrócenia u pacjenta wrodzonych zdolności samoregulujących i autonaprawczych;
 • umiał się dostosować do indywidualnych potrzeb i wymogów pacjenta i nadal mógł poprowadzić pacjenta w kierunku zdrowszego stylu życia, który zapobiegnie lub odwróci objawy chorobowe;
 • potrafił ulożyć dietę opartą na unikalnych preferencjach pacjenta oraz jego ograniczeniach w przygotowywaniu żywności, a także wymaganiach dotyczących wellness;
 • potrafił zalecić potencjalnie użyteczne suplementy diety, zgodne z zaleceniami i diagnozami - swoimi i innych lekarzy.

 

Regulamin studiów
Kierownik studiów

Dr hab. n. med. Irena Walecka

Sylwetka

 

Dr hab.n. med. Irena Walecka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, posiada specjalizację z zakresu dermatologii i wenerologii, specjalizację z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej oraz zdrowia publicznego. Pełni funkcję Kierownika Kliniki Dermatologii CSK MSW w Warszawie, jest konsultantem wojewódzkim dla województwa mazowieckiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej POLME.

Jest niekwestionowanym ekspertem z zakresu medycyny estetycznej, wykładowcą i trenerem na studiach podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej dla lekarzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czynnie uczestniczy w wielu zjazdach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez międzynarodowe i krajowe Towarzystwa Dermatologii i Medycyny Estetycznej. Jest członkiem Europejskiej Akademii dermatologii i wenerologii. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie potwierdzone licznymi certyfikatami zawodowymi oraz współpracuje z prestiżowymi gabinetami dermatologii i medycyny estetycznej między innymi Instytutem Zdrowia Manufaktura Urody.

 

Edycja nr
I
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem.

Czas trwania studiów
Studia trwają dwa semestry (10 zjazdów po 18 h – 180 h oraz jeden zjazd egzaminacyjny). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
9 000 zł
Opłaty i faktury

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ wzór umowy |WORD| ]

Adresaci
Studia dedykowane są dla lekarzy, lekarzy dentystów, dietetyków i farmakologów.
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach oraz zdanie egzaminu kończącego studia obejmującego wszystkie moduły i dodatkowo analiza pisemna – case study.

Opiekun kierunku
Martyna Aniol
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl