Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych

O studiach

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób, które pracują lub chcą pracować z osobami uprawiającymi sport zawodowo lub amatorsko.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Adresaci
Adresatami studiów podyplomowych są osoby zainteresowane podjęciem pracy lub doskonaleniem zawodowym w zakresie rehabilitacji ortopedycznej z naciskiem na urazy tkanek miękkich najczęściej występujące w sporcie.
Regulamin studiów
Edycja nr
I
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona w późniejszym terminie.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończeniem studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich) w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii lub ukończenie I lub II stopnia studiów na kierunku „Wychowanie fizyczne” lub „Sport” w Akademii Wychowania Fizycznego. Studia dedykowane są również lekarzom ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry i obejmują 181 godzin zajęć (81 godzin wykładów i 100 godzin ćwiczeń). Zjazdy obywają się w weekendy, w odstępach około dwutygodniowych.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
8 000 zł
Opłaty i faktury

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ Informacje o płatniku faktury ]

[ wzór umowy |WORD| ]

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przez słuchacza pozytywnej oceny (co najmniej 3,0 – dostateczny) z przygotowanej przez siebie prezentacji. Ostateczną weryfikacją wiedzy i warunkiem ukończenia studiów będzie uzyskanie pozytywnej oceny (co najmniej ocena 3,0 – dostateczny) z egzaminu końcowego.

Opiekun kierunku
Martyna Aniol
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl