Pomoc psychologiczna w medycynie

O studiach

Program studiów obejmuje problematykę psychosomatyki i somatopsychiki, rehabilitacji psychologicznej, biopsychospołecznego modelu zdrowia i promocji zdrowia. Zajęcia mają formę wykładową, seminaryjną, warsztatową i superwizyjną. Wykłady realizowane są w ramach bloków specjalizacyjnych dotyczących psychoonkologii, psychologii prokreacji, psychodietetyki, psychokardiologii, psychogeriatrii, psychogastrologii, jak również pracy z dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi psychicznie i ruchowo. Zajęcia warsztatowe kładą nacisk na zapoznanie uczestników z technikami poznawczo – behawioralnymi, myśleniem systemowym i interwencjami opartymi na uważności przede wszystkim w kontekście ich praktycznego wykorzystania w pracy z pacjentem chorym somatycznie i jego rodziną.

W trakcie stażu uczestnicy zajmują się wsparciem i interwencjami psychologicznymi dla pacjentów i ich rodzin. W związku ze stażem w programie znajdują się spotkania superwizyjne prowadzone przez specjalistów psychologów klinicznych lub lekarzy, którym bliska jest tematyka  pracy z pacjentem chorym somatycznie.

Dla słuchaczy z wykształceniem medycznym na co dzień pracujących z pacjentem chorym somatycznie proponujemy do wyboru uczestnictwo w stażu i superwizjach lub wyłącznie w superwizjach.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Adresaci
psychologowie, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, rehabilitanci, promotorzy zdrowia, pedagodzy i pracownicy socjalni, pracownicy publicznej służby zdrowia i sektora prywatnego
Regulamin studiów
Edycja nr
II
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem i studentów dwóch ostatnich lat studiów kierunków psychologicznych, medycznych i pokrewnych

Czas trwania studiów
3 semestry, 15 zjazdów - 270 godz. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Dodatkowo staż – 60 godz. realizowany jest po zakończeniu drugiego semestru studiów. Po rozpoczęciu stażu odbywają się superwizje – 3 spotkania po 6 godz. w soboty i/lub niedziele.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rejestracji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
9 000 zł
Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ wzór umowy |WORD| ]

Program studiów
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pomocy psychologicznej w medycynie.

Warunki ukończenia studiów

uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisem na listach obecności, uzyskanie wymaganych zaliczeń z przedmiotów przewidzianych w programie studiów i przygotowanie opisu przypadku

Opiekun kierunku
Martyna Anioł
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl