Menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych

O studiach

Celem studiów jest określenie nowej pozycji i funkcjonowania Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, jako przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej, w świetle obowiązującej ustawy o działalności leczniczej.

W trakcie studiów przekazane zostaną praktyczne informacje jak należy przygotować się do nowej sytuacji rynkowej. Uczestnicy zapoznani zostaną również z zasadami zarządzania podmiotami w obliczu zmian.

Studia prowadzone przy współpracy z Malinowski & Partners – P&M GROUP. 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy przyznawania punktów edukacyjnych tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519). 

Zawarty w rozporządzeniu zamknięty katalog form kształcenia diagnostów laboratoryjnych, za które mogą być przyznawane punkty edukacyjne, nie zawiera studiów podyplomowych.

W związku z powyższym za ukończenie studiów podyplomowych "Menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych" nie można przyznać punktów edukacyjnych w ramach obowiązku realizacji ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wszelkie uchwały Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych regulujące zasady kształcenia diagnostów (przyznawania punktów) nie mają zastosowania.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym.  

Adresaci
Studia dedykowane są obecnym i przyszłym kierownikom laboratoriów, przedsiębiorcom prowadzącym laboratoria, diagnostom laboratoryjnym, którzy planują rozpocząć własną działalność.
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Czas trwania studiów
Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może nie zostać uruchomiona

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
5 890 zł
Opłaty i faktury

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury
Edycja nr
IV
Warunki ukończenie studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach potwierdzona wpisem w indeksie oraz zaliczenie testu końcowego.

Opiekun kierunku
Martyna Anioł
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl