Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem działalności leczniczej

O studiach

Na całym świecie zagadnienia jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia należą do najbardziej aktualnych tematów. Zdarzenia niepożądane związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych stanowią poważne obciążenia dla pacjentów, systemu ochrony zdrowia oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Współczesna opieka zdrowotna kumuluje również niekorzystne trendy epidemiologiczne i demograficzne – poważnie obciążeni pacjenci,  często w zaawansowanym wieku są leczeni z użyciem skomplikowanej aparatury i inwazyjnych metod terapii. W takich przypadkach notowany jest znaczny wzrost ryzyka medycznego. W krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej powszechnie wdrażane są programy zarządzania jakością i redukcji ryzyka medycznego. Programy tworzone są z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, możliwości finansowych i organizacyjnych oraz najnowszych zdobyczy nauki i technologii. 

W naszym kraju problematyka ekspozycji na ryzyko medyczne w czasie procesu diagnostyczno - terapeutycznego i sposobów minimalizacji tego ryzyka jest stosunkowo nowa. W ostatnim czasie zauważalne są bardzo dynamiczne zmiany i przyspieszona ewolucja tego rynku, skutecznie stymulowana przez wzrost świadomości społeczeństwa - ale również przez rosnącą roszczeniowość oraz aktywną działalność kancelarii pomocy poszkodowanym.

Ryzyka medycznego nie można całkowicie wyeliminować - to oczywiste - ale poprzez umiejętne postępowanie można je znacznie zredukować. 

Celem studiów jest uzyskanie praktycznych umiejętności oraz  interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem procesów w ochronie zdrowia, w tym, elementów prawa medycznego, organizacji i zarządzania działalności leczniczej, strategii zarządzania ryzykiem w medycynie, 

W trakcie nauki słuchacze poznają systemy akredytacji, procedury walidacji, kontroli wewnętrznej, metody analityczne specyficzne dla różnych rodzajów działalności leczniczej, uzyskują umiejętności oceny podmiotów, a także zarządzania programami jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia. 

Projekt ma charakter nowatorski w skali ogólnopolskiej, zaangangażowani są w nią uznani eksperci z poszczegolnych dziedzin. Podczas opracowywania programu organizatorzy zwracali szczególną uwage na przekazanie słuchaczom przede wszystkim praktycznych aspektów w zakresie zarzadzania ryzykiem działalności leczniczej.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Adresaci
Formuła studiów jest otwarta dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich kierunków medycznych i prawniczych, przede wszystkim absolwentów uczelni medycznych, wy-działów zarządzania, administracji, prawa. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się w szczególności lekarze, pielęgniarki, reprezentanci zawodów wspomagających dyscypliny medyczne, prawnicy, kadra zarządzająca w jednostkach ochrony zdrowia, przedstawiciele organów założycielskich szpitali, pracownicy firm ubezpieczeniowych, a także wszystkich innych podmiotów realizujących działania na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa działalności leczniczej.
Zakładane efekty kształcenia

Uczestnicy studiów poprzez wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne uzyskają interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności, niezbędne dla kadry zarządzającej w ochronie zdrowia, przedstawicieli organów założycielskich placówek medycznych, pełnomocników ds. jakości, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, analityków ryzyka, osób odpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej, pracowników sektora ubezpieczeń oraz przedstawicieli zawodów prawniczych działających w szeroko rozumianym obszarze ochrony zdrowia. 

Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona później.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem  wyższym dowolnego kierunku, włącznie z licencjatem. 

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry i obejmują 210 godzin dydaktycznych. Zajęcia realizowane będą w trakcie 11 zjazdów, które będą odbywały się w soboty i niedziele.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
7 900 zł
Opłaty i faktury

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ wzór umowy |WORD| ]

Edycja nr
I
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Warunki ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie pracy własnej z zakresu problematyki poruszanej w trakcie zajęć, przygotowanej w formie prezentacji i wygłoszenie opracowania wybranego tematu z zakresu programu zajęć. 

Ostateczne zaliczenie studiów odbywa się poprzez zaliczenie końcowego egzaminu pisemnego.

 

Opiekun kierunku
Martyna Anioł
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl